กระดานถาม-ตอบ (Q&A)

กระดานถาม-ตอบ (Q&A)

องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำรงค์ อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี ( โทร 032-491467 )

Q : ถาม องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำรงค์เปิดให้บริการประชาชน วัน เวลา ใดบ้าง?

A : ตอบ วันและเวลาทำการ วันจันทร์ – วันศุกร์
ตั้งแต่เวลา 08.30 – 1ุ6.30 น.
หยุดวันเสาร์ – วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์

Q : ถาม    สามารถติดต่อองค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำรงค์ ได้ช่องทางใหน บ้าง?

A : ตอบ   โทรศัพท์/โทรสาร 032491467
เว็บไซต์: www.tamrong.go.th
อีเมล์: tambontamrong@gmail.com
facebook: https://www.facebook.com/TamrongOffice

Q : ถาม   การขึ้นทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุทำอย่างไร?

A : ตอบ  ผู้ที่มีสามารถขึ้นทะเบียนฯ ได้ ต้องมีอายุ 59 ปีบริบูรณ์ มีสัญชาติไทย และไม่ได้รับสิทธิประโยชน์จากหน่วยงานรัฐหรือรัฐวิสาหกิจ สามารถติดต่อขอขึ้นทะเบียนฯ ได้ตั้งแต่วันที่ 1 -30 พฤศจิกายน ของทุกปี ในวันและเวลาราชการ ณ กองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำรงค์

Q : ถาม   เมื่อขึ้นทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุแล้วจะได้รับเงินเมื่อใหร่?

A : ตอบ ผู้สูงอายุที่ขึ้นทะเบียนไว้ตั้งแต่วันที่ 1-30 พฤศจิกายน ของทุกปี จะได้รับเงินเบี้ยยังชีพ เริ่มตั้งแต่เดือนตุลาคม ของปีถัดไป