กองการศึกษา

อำนาจหน้าที่

ให้มีผู้อำนวยการกองการศึกษาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลเป็นผู้บังคับบัญชาและรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการของส่วนการศึกษาองค์การบริหารส่วนตำบล  มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับงานส่งเสริมการกีฬา  วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น งานส่งเสริมการศึกษา งานสังคมสงเคราะห์ งานห้องสมุดประชาชน งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและได้รับมอบหมาย

นางณัฏฐวดี กายเพชร

ผู้อำนวยการกองการศึกษา
เบอร์โทรศัพท์ 089255 9173

นางสาวอารีย์ ดอกรัก

ครู

นางสาวสุธีรา บัวเกิด

ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก

นางสาวจินตวดิ มูลแมง

ผู้ดูแลเด็ก