กองสวัสดิการ

อำนาจหน้าที่

มีภาระหน้าที่เกี่ยวกับการปฏิบัติงานด้านสวัสดิการสังคม เกี่ยวกับการสังคมสงเคราะห์ คนชรา คนพิการ และผู้ป่วยโรคเอดส์ การส่งเสริมสวัสดิการเด็กและเยาวชน การพัฒนาชุมชน การส่งเสริมการกีฬา การจัดให้มีและสนับสนุนกิจกรรมศูนย์เยาวชน การส่งเสริมงานประเพณีท้องถิ่น งานส่วนสาธารณะ การให้คำปรึกษา แนะนำ หรือตรวจสอบเกี่ยวกับงานสวัสดิการสังคม รวมถึงการปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง

นางสาววาสนา ป้องกัน

ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
เบอร์โทรศัพท์ 086606 5772

นางวันทนา พูดเพราะ

นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นายสุรพร อำมฤต

ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน