การจัดการความรู้ (KM) อบต.ถ้ำรงค์ (คู่มือและมาตรฐานการปฏิบัติงาน)

1. คู่มือการปฏิบัติงานกองคลัง                                           อ่านเพิ่มเติม…
2. คู่มือการปฏิบัติงานกองช่าง                                           อ่านเพิ่มเติม…
3. คู่มือการปฏิบัติงานบริหารงานบุคคล                               อ่านเพิ่มเติม…
4. คู่มือการปฏิบัติงานบรรเทาและป้องกันสาธารณภัย           อ่านเพิ่มเติม…