การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

1. การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
7. รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy
2. แผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
8. การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy
3. รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
4. หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
10. องค์กรแห่งความสุข (Happy Workplace)
6. รายงานการรับสินทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยา

ช่องทางการรับฟังข้อร้องเรียนด้านทรัพยากรบุคคล