การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

1. การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
6. รายงานการรับสินทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยา
2. แผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
7. รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy
3. รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
8. การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy
4. หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

ช่องทางการรับฟังข้อร้องเรียนด้านทรัพยากรบุคคล