การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

1. การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
6. คำสั่งการปฏิบัติราชการแทน
2. นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
7. คำสั่งการรักษาราชการแทน
3. รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
8. คำสั่งการมอบอำนาจ
4. หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
9. ประมวลจริยธรรม

- ประมวลจริยธรรมข้าราชการ

5. เจตจำนงผู้บริหาร

- ประมวลจริยธรรมฝ่ายบริหารท้องถิ่น

- ประมวลจริยธรรมฝ่ายสภาท้องถิ่น

- ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ

ช่องทางการรับฟังข้อร้องเรียนด้านทรัพยากรบุคคล