การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

1. การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
5. เจตจำนงผู้บริหาร
2. นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
6. คำสั่งการปฏิบัติราชการแทน
3. รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
7. คำสั่งการรักษาราชการแทน
4. หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
8. คำสั่งการมอบอำนาจ