ผลการดำเนินงาน

1. ประกาศสรุปการเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำรงค์
7. รายงานผลการดำเนินงาน
13. การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
2. รายงานการติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน
8. รายงานผลการดำเนินการ การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน
9. รายงานสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
4. รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี (6 เดือน)
10. รายงานความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำรงค์
5. รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปี
11. รายงานผลการสำรวจสภาพปัญหาน้ำเสียในพื้นที่ตำบลถ้ำรงค์
6. รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
12. รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน