มาตรฐานกำหนดตำแหน่งระบบแท่ง ข้าราชการส่วนท้องถิ่น

ประเภท บริหารท้องถิ่น

ประเภท อำนวยการท้องถิ่น

ประเภท วิชาการ

ประเภท ทั่วไป