รางวัลความสำเร็จ

สภาวิศวกร มอบเกียรติบัตรเพื่อแสดงว่าองค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำรงค์ ตำบลถ้ำรงค์ ได้รับรางวัลพิเศษด้านการพัฒนาต่อเนื่องและยั่งยืน ภายใต้โครงการชุมชนร่วมใจ สร้างความปลอดภัยทางถนน ครั้งที่ 6 ประจำปีงบประมาณ 2553
สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้มอบโล่เกียรติคุณเพื่อเป็นที่ระลึกเนื่องจากได้เป็นวิทยากรให้ความรู้อันสูงค่า และสนับสนุนการศึกษาดูงาน หลักสูตร "นักบริหารการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ระดับสูง"
สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ให้ไว้ ณ วันที่ 15 สิงหาคม 2551 เนื่องในวาระงาน สังคมแห่งการเรียนรู้ต้นแบบ รุ่นที่ 1 ปี
กระทรวงพลังงาน มอบเกียรติบัตรเพื่อแสดงว่าองค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำรงค์ ตำบลถ้ำรงค์ เป็นชุมชนที่มีการจัดการพลังงานและสิ่งแวดล้อม ภายใต้โครงการจัดทำแผนพลังงานชุมชน 80 ชุมชน สนองพระราชดำริ “เศรษฐกิจพอพอเพียง” ประจำปีงบประมาณ 2550
กระทรวงศึกษาธิการได้มอบเกียรติบัตรเพื่อแสดงว่าชุมชนไร่สะท้อน ตำบลถ้ำรงค์ ได้รับยกย่องเป็นแหล่งเรียนรู้ ประจำปี 2551 ตามโครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิต การพัฒนารูปแบบการจัดการแหล่งเรียนรู้ในชุมชน
จังหวัดเพชรบุรี มอบโล่รางวัลชนะเลิศ โครงการท้องถิ่นสะอาดส่งเสริมการท่องเที่ยวเพชรบุรี ปี 2550
ประเภทองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีพื้นที่ที่มีแหล่งท่องเที่ยวที่มีจุดเน้นพิเศษ ให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำรงค์ อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี
ศูนย์อำนวยความปลอดภัยทางถนน มอบรางวัล “Prime Minister’s Road Safety Award” โครงการทางลอดร่วมใจ ปลอดภัยทุกชีวิต เพื่อประกาศว่าองค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำรงค์ได้มีผลงานดีเด่นด้านความปลอดภัยทางถนน สมควรได้รับการยกย่องเป็นแบบอย่าง
กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นและมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต มอบเกียรติบัตรเพื่อแสดงว่าศูนย์เด็กเล็กถ้ำรงค์ องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำรงค์ ตำบลถ้ำรงค์ ได้รับรางวัลศูนย์พัฒนาเด็กเล็กดีเด่นขนาดเล็ก ตามโครงการประกวดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กดีเด่น ขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2550