สมาชิกสภาฯ

อำนาจหน้าที่ของสภาองค์การบริหารส่วนตำบล

 1. เลือกประธานสภา รองประธานสภา (มาตรา 48) และ เลขานุการสภา อบต. (มาตรา 57)
 2. รับทราบนโยบายของนายก อบต. ก่อนนายก อบต. เข้ารับหน้าที่และรับทราบรายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายที่นายก อบต. ได้แถลงไว้ต่อสภา อบต. เป็นประจำทุกปี (มาตรา 58/5)
 3. มีอำนาจหน้าที่ตามมาตรา 46 ดังนี้
  (1) ให้ความเห็นชอบแผนพัฒนา อบต. เพื่อเป็นแนวทางในการบริหารกิจการของ อบต.
  (2) พิจารณาและให้ความเห็นชอบร่างข้อบัญญัติ อบต. ร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี และร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม
  (3) ควบคุมการปฏิบัติงานของนายก อบต. ให้เป็นไปตามกฎหมาย นโยบาย แผนพัฒนา อบต. ข้อบัญญัติ ระเบียบ และข้อบังคับของทางราชการ
  4. ในที่ประชุมสภา อบต. สมาชิกสภา อบต. มีสิทธิตั้งกระทู้ถามต่อนายก อบต. หรือรองนายก อบต. ในเรื่องใดอันเกี่ยวกับงานในหน้าที่ (มาตรา 56/1) : เสนอญัตติขอเปิดอภิปรายทั่วไปเพื่อให้นายก อบต. แถลงข้อเท็จจริงหรือแสดงความคิดเห็นในปัญหาเกี่ยวกับการบริหาร อบต. โดยไม่มีการลงมติ (มาตรา 58/7) + นายก อบต.

นายบุญยืน ดีมาก

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำรงค์ สมาชิกสภา อบต.ถ้ำรงค์ หมู่ที่ 1 บ้านท่ามะเฟือง
เบอร์โทรศัพท์ 084-0701696

ร้อยโทสายัณ กระทุ่มแก้ว

รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำรงค์ และสมาชิกสภา อบต.ถ้ำรงค์ หมู่ที่ 3 บ้านถ้ำรงค์
เบอร์โทรศัพท์ 092-4570828

นายอำนวย เปี่ยมสิน

สมาชิกสภา อบต.ถ้ำรงค์ หมู่ที่ 2 บ้านม่วงงาม
เบอร์โทรศัพท์ 092-9566581

นายประสิทธิ์ ดอกนางแย้ม

สมาชิกสภา อบต.ถ้ำรงค์ หมู่ที่ 5 บ้านดอนตะโก
เบอร์โทรศัพท์ 089-5301931

พ.จ.อ.วีระศักดิ์ มั่นการ

เลขาประธาน สภา อบต.ถ้ำรงค์

นายศราวิณ จับใจ

สมาชิกสภา อบต.ถ้ำรงค์ หมู่ที่ 4 บ้านไร่สะท้อน
เบอร์โทรศัพท์ 087-5301931

นายมุขพล สว่างยิ่ง

สมาชิกสภา อบต.ถ้ำรงค์ หมู่ที่ 6 บ้านหนองช้างตาย
เบอร์โทรศัพท์ 062-8615201