สมาชิกสภาฯ

อำนาจหน้าที่ของสภาองค์การบริหารส่วนตำบล

 1. เลือกประธานสภา รองประธานสภา (มาตรา 48) และ เลขานุการสภา อบต. (มาตรา 57)
 2. รับทราบนโยบายของนายก อบต. ก่อนนายก อบต. เข้ารับหน้าที่และรับทราบรายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายที่นายก อบต. ได้แถลงไว้ต่อสภา อบต. เป็นประจำทุกปี (มาตรา 58/5)
 3. มีอำนาจหน้าที่ตามมาตรา 46 ดังนี้
  (1) ให้ความเห็นชอบแผนพัฒนา อบต. เพื่อเป็นแนวทางในการบริหารกิจการของ อบต.
  (2) พิจารณาและให้ความเห็นชอบร่างข้อบัญญัติ อบต. ร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี และร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม
  (3) ควบคุมการปฏิบัติงานของนายก อบต. ให้เป็นไปตามกฎหมาย นโยบาย แผนพัฒนา อบต. ข้อบัญญัติ ระเบียบ และข้อบังคับของทางราชการ
  4. ในที่ประชุมสภา อบต. สมาชิกสภา อบต. มีสิทธิตั้งกระทู้ถามต่อนายก อบต. หรือรองนายก อบต. ในเรื่องใดอันเกี่ยวกับงานในหน้าที่ (มาตรา 56/1) : เสนอญัตติขอเปิดอภิปรายทั่วไปเพื่อให้นายก อบต. แถลงข้อเท็จจริงหรือแสดงความคิดเห็นในปัญหาเกี่ยวกับการบริหาร อบต. โดยไม่มีการลงมติ (มาตรา 58/7) + นายก อบต.

นายประสิทธิ์ ดอกนางแย้ม

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำรงค์

นายประชุม เข็มกลัด

รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำรงค์

นายบุญยืน ดีมาก

สมาชิกสภา อบต.ถ้ำรงค์ หมู่ที่ 1 บ้านท่ามะเฟือง

นายเยี่ยม ภู่พวง

สมาชิกสภา อบต.ถ้ำรงค์ หมู่ที่ 2 บ้านม่วงงาม

พ.จ.อ. ประหยัด ม่วงทอง

สมาชิกสภา อบต.ถ้ำรงค์ หมู่ที่ 3 บ้านถ้ำรงค์

นายศราวิณ จับใจ

สมาชิกสภา อบต.ถ้ำรงค์ หมู่ที่ 4 บ้านไร่สะท้อน

นายสมชาย ทองมี

สมาชิกสภา อบต.ถ้ำรงค์ หมู่ที่ 5 บ้านดอนตะโก

นายวิเชียร ปลื้มจิตร์

เลขาประธาน สภา อบต.ถ้ำรงค์

นายประสงค์ อำมฤต

สมาชิกสภา อบต.ถ้ำรงค์ หมู่ที่ 1 บ้านท่ามะเฟือง

นางสาวศิริพร สะธรรม

สมาชิกสภา อบต.ถ้ำรงค์ หมู่ที่ 2 บ้านม่วงงาม

สมาชิกสภา อบต.ถ้ำรงค์ หมู่ที่ 3 บ้านถ้ำรงค์

นายสุบิน โตเที่ยง

สมาชิกสภา อบต.ถ้ำรงค์ หมู่ที่ 4 บ้านไร่สะท้อน

นายชัน สมรมิตร

สมาชิกสภา อบต.ถ้ำรงค์ หมู่ที่ 6 บ้านหนองช้างตาย