สำนักปลัด

อำนาจหน้าที่

        ให้มีหัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเป็นผู้บังคับบัญชา  และรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการของสำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับงานวางแผนอัตรากำลัง  งานกำหนดตำแหน่งและอัตราเงินเดือน  งานบรรจุแต่งตั้งการเลื่อนระดับ  งานโอน ย้าย  งานทะเบียนประวัติและบัตร  งานฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร  งานประเมินผลการปฏิบัติงานและพิจารณาความดีความชอบ  งานดำเนินการทางวินัย  งานเกี่ยวกับการออกจากราชการ  งานเสนอของเครื่องราชอิสริยาภรณ์  และประกาศเกียรติคุณ  งานธุรการงานสารบรรณกลาง  งานรัฐพิธี  พิธีการต่างๆ งานประชาสัมพันธ์หน่วยงาน  งานรับรอง  งานรักษาความสะอาดและความปลอดภัยสถานที่ราชการ  งานด้านนิติการ และดำเนินคดี  งานเกี่ยวกับตราข้อบัญญัติ ระเบียบของหน่วยงาน งานเกี่ยวกับข้อมูลข่าวสารงานเกี่ยวกับเรื่องราวร้องทุกข์  งานเกี่ยวกับการถ่ายโอนภารกิจตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. ๒๕๔๒  งานสาธารณสุข งานเกี่ยวกับการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล  งานเกี่ยวกับการประชุมกรรมการต่างๆ งานสิทธิสวัสดิการทะเบียนประวัติ  การพัฒนาอบรมสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล  งานส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน  งานส่งเสริมประชาธิปไตย  งานเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล  งานจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล  งานจัดทำระบบข้อมูล  งานจัดทำข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี  งานเกี่ยวกับโครงการเงินอุดหนุนต่างๆราชการที่มิได้กำหนดให้เป็นหน้าที่ของส่วนราชการใด  งานอื่นๆ  ที่เกี่ยวข้องและได้รับมอบหมาย

นายสุมาฆะ ฉ่ำมะนา

หัวหน้าสำนักปลัด
เบอร์โทรศัพท์ 098352 4364

นางสาวภัคจิรา ผุดผ่อง

นักทรัพยากรบุคคล

นางวรรณนิภา อยู่พรหมชาติ

นักจัดการงานทั่วไป

นางสาวกนกอร กระทุ่มแก้ว

เจ้าพนักงานธุรการ

นายไพโรจน์ เปียผ่อง

พนักงานประสานงานชนบท

นางสาววรรณา ทั่งทอง

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์

นางสาวฉวีวรรณ สว่างจิตร์

คนงานทั่วไป

นางสาวลลิตพรรณ นิลสุข

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

นางสาวบุญญรัตน์ โพงขุนทด

นิติกรชำนาญการ

นายวัชรพงศ์ อยู่ทอง

เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

นายชาญชัย บางเสน

ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

นายชายชาญ สินเสริฐ

คนงานรถขยะ