ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

ตัวอย่างร่างเอกสารประกวดราคารถยนต์ส่วนกลางรถบรรทุก(ดีเซล)

ตัวอย่างร่างเอกสารประกวดราคารถยนต์ส่วนกลางรถบรรทุก(ดีเซล)

 

170620_03383299-2