Notice: Undefined offset: -1 in /home3/cp357682/public_html/tamrong.go.th/public/wp-includes/post-template.php on line 325
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำรงค์ เรื่อง การรายงานการตรวจสอบพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำรงค์ อ.บ้านลาด จ.เพชรบุรี

ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำรงค์ เรื่อง การรายงานการตรวจสอบพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563