Notice: Undefined offset: -1 in /home3/cp357682/public_html/tamrong.go.th/public/wp-includes/post-template.php on line 325
การเลือกตั้งนายก และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบุรี - องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำรงค์ อ.บ้านลาด จ.เพชรบุรี

การเลือกตั้งนายก และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบุรี

ขอเชิญชวนไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งนายก และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบุรี
ในวันอาทิตย์ที่ 20 ธันวาคม 2563
ร่วมกันไปใช้สิทธิ์ สุจริตโปร่งใส
พร้อมใจเลือกคนดี เข้าไปบริหารท้องถิ่น
แชร์

ข้อมูลข่าวสาร ประจำเดือน