รายงานติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น อบต.ถ้ำรงค์

รายงานติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น

รายงานติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประกอบด้วย

1. รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน

2. รายงานผลการดำเนินงานประจำปี

2. รายงานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาแผนเพื่อรับทราบการติดตามแผน ปีงบประมาณ 2565

รายงานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาแผนเพื่อรับทราบการติดตามแผน ปีงบประมาณ 2565
รายงานการประชุมคณะกรรมการพัฒนา(033)

รายงานการประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำรงค์
ประเมินผลยุทธศาสตร์สำหรับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ. 2561 – 2565)
การติดตามประเมินผลโครงการสำหรับแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565)
รายงานการประชุมติดตามประเมินผลแผน(033)

ข้อมูลข่าวสาร ประจำเดือน