บทความ

โครงการรณรงค์ป้องกัน/เฝ้าระวังโรคติดต่อ(โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019(โควิด19)ระบาดระลอกใหม่)

องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำรงค์ นำโดย นายสำฤทธิ์ อบแย้ม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำรงค์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ พนักงาน องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำรงค์ ร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลถ้ำรงค์ อสม.ตำบลถ้ำรงค์ และผู้นำชุมชนตำบลถ้ำรงค์ จัดโครงการรณรงค์ป้องกัน/เฝ้าระวังโรคติดต่อ(โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019(โควิด19)ระบาดระลอกใหม่) ระหว่างวันที่ 19-21 มกราคม 2564 โดยมีการลงพื้นที่ส่งมอบหน้ากากอนามัย และสเปรย์แอลกอฮอล์ให้แก่ประชาชนในพื้นที่ตำบลถ้ำรงค์ และฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อบริเวณสถานที่สำคัญ จุดให้บริการประชาชนต่างๆ เช่น วัด โรงเรียน รพสต.ถ้ำรงค์ ศพด.ถ้ำรงค์ อบต.ถ้ำรงค์ จุดอ่านหนังสือพิมพ์ ศาลากลางหมู่บ้าน และร้านค้าต่างๆในตำบลถ้ำรงค์ ดังภาพกิจกรรม

ข้อมูลข่าวสาร ประจำเดือน