บทความ

ขอเชิญร่วมตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภาย.o (IIT) ประจำปี 2564

ช่องทางการเข้าทำแบบสำรวจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) สำหรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำรงค์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
ขอเชิญร่วมตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) ขั้นตอนการปฏิบัติ
***ให้ทุกท่านใช้โทรศัพท์มือถือแสกน คิวอาร์โค้ดที่ปรากฏข้างล่าง หรือ คัดลอกที่อยู่ ดังนี้
เพื่อนำไปใส่ในค้นหาในอินเตอร์เน็ต เพื่อเข้าไปกรอกแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน

ข้อมูลข่าวสาร ประจำเดือน