บทความ

โครงการฉีดพ่นหมอกควันป้องกันโรคไข้เลือดออก ประจำปีงบประมาณ 2564

เมื่อวันที่ 6 – 10 กันยายน 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำรงค์ ร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลถ้ำรงค์ และสมาชิก อสม.ตำบลถ้ำรงค์ จัดโครงการฉีดพ่นหมอกควันป้องกันโรคไข้เลือดออก ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยมีเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่เพื่อฉีกพ่นหมอกควันกำจัดยุงลาย พร้อมทั้งให้ความรู้เกี่ยวกับการกำจัดยุงลายซึ่งเป็นพาหะนำโรค ภาพกิจกรรมเป็นข่าว
กิจกรรมโครงการฉีดพ่นหมอกควันป้องกันโรคไข้เลือดออก ประจำปีงบประมาณ 2564
ฉีดยุง

ข้อมูลข่าวสาร ประจำเดือน