บทความ

แจ้งประชาสัมพันธ์และขอเชิญชวนให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) และประชาชนผู้รับบริการของ อบต.ถ้ำรงค์ เข้าตอบแบบสอบถาม

? แจ้งประชาสัมพันธ์และขอเชิญชวนให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) บุคคล นิติบุคคล บริษัทเอกชน หน่วยงานของรัฐอื่น และประชาชนที่มารับบริการหรือมาติดต่อกับองค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำรงค์ ร่วมตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) ในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ITA 2566)
▶️▶️ โดยสามารถเข้าไปกรอกข้อมูลได้ที่ ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)
?สแกนตาม QR Code ด้านล่างนี้
หรือ กด เข้าไปที่ https://itas.nacc.go.th/go/eit/x0ahe2
เพื่อทำการตอบแบบสอบถาม ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2566
ทางองค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำรงค์ต้องกราบขอบพระคุณทุกท่านที่ร่วมให้การตอบแบบสอบถามในครั้งนี้ค่ะ

ข้อมูลข่าวสาร ประจำเดือน