บทความ

คำสั่งจังหวัดเพชรบุรี-เผยแพร่แนวทางสืบสานคุณค่าทางวัฒนธรรม เนื่องในประเพณีลอยกระทง พุทธศักราช ๒๕๖๖

คำสั่งจังหวัดเพชรบุรี
ที่ พบ 0023.6/ว1274  ลว.15 พ.ย. 2566
เรื่อง ประชาสัมพันธ์ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเผยแพร่แนวทางสืบสานคุณค่าทางวัฒนธรรม เนื่องในประเพณีลอยกระทง พุทธศักราช ๒๕๖๖
1274

ข้อมูลข่าวสาร ประจำเดือน