บทความ

คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำรงค์ เรื่อง การแต่งตั้งผู้รับผิดชอบรักษาเวรยามสถานที่ราชการช่วงวันหยุด วันเสาร์ – วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์

คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำรงค์
ที่ 005/2566  ลว.1 มกราคม 2566
เรื่อง การแต่งตั้งผู้รับผิดชอบรักษาเวรยามสถานที่ราชการช่วงวันหยุด วันเสาร์ – วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์

คำสั่งเวรยามวันหยุด

ข้อมูลข่าวสาร ประจำเดือน