บทความ

ประชาสัมพันธ์การชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และ ภาษีป้าย ประจำปี 2567

 ***ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง***
ผู้เสียภาษี : เจ้าของที่ดิน/เจ้าของสิ่งปลูกสร้าง หรือ ผู้ครอบครองทรัพย์สินหรือผู้ที่ทำประโยชน์ในที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างอันเป็นทรัพย์สินของรัฐ
– เบี้ยปรับ 40% ของค่าภาษี กรณีเกินกำหนดชำระ 20% ของภาษี กรณีชำระภายในกำหนดหนังสือแจ้งเตือน 10% ของค่าภาษีกรณีชำระเกินกำหนดแต่ก่อนหนังสือ แจ้งเตือน
– เงินเพิ่ม 1% ของค่าภาษี ต่อเดือนที่ค้างชำระ
– บทลงโทษ : เบี้ยปรับ, เงินเพิ่ม, อายัดทรัพย์สิน และขายทอดตลาด,ระงับการทำนิติกรรมที่ดิน
– ตรวจสอบรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พฤศจิกายน-มกราคม 2567
– ประกาศราคาประเมิน กุมภาพันธ์- มีนาคม 2567
– แจ้งการประเมิน กุมภาพันธ์ – เมษายน  2567
– ชำระภาษี เมษายน -มิถุนายน 2567

***ภาษีป้าย***
– ยื่นแบบ มกราคม – มีนาคม 2567
– เงินเพิ่ม ไม่ชำระเงินภายใน 15 วัน นับแต่วันรับแจ้งประเมิน คิดเงินเพิ่ม 2% ของค่าภาษี ต่อเดือน
– ผู้เสียภาษี : ผู้เป็นเจ้าของป้าย หรือผู้ครอบครองป้าย

—————-

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ยื่นแบบแสดงรายการ และชำระภาษีได้ที่
งานพัฒนารายได้ กองคลัง อบต.ถ้ำรงค์ โทร 032-491467

ข้อมูลข่าวสาร ประจำเดือน