หมวด :ประกาศ

แจ้งประชาสัมพันธ์และขอเชิญชวนให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) และประชาชนผู้รับบริการของ อบต.ถ้ำรงค์ เข้าตอบแบบสอบถาม

รายละเอียดเพิ่มเติม

องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำรงค์และประชาชนตำบลถ้ำรงค์ ร่วมถวายพระพร สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ทรงหายจากพระอาการประชวรโดยเร็ว

รายละเอียดเพิ่มเติม

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำรงค์ เรื่อง การประกาศรายชื่อผู้ขอรับสิทธิเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด (รอบที่ 2)

รายละเอียดเพิ่มเติม

ประกาศการใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2566

รายละเอียดเพิ่มเติม

ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างคลองส่งน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัวยู หมู่1 บริเวณทุ่งนาวัดขลุบ

รายละเอียดเพิ่มเติม

ประกาศนโยบายไม่รับของขวัญทุกชนิด (No Gift Policy)

รายละเอียดเพิ่มเติม

การสำรวจความพึงพอใจของประชาชน ต่อการให้บริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

รายละเอียดเพิ่มเติม

กิจกรรมเสริมความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการเลือกตั้งเชิงสมานฉันท์ในการเลือกตั้งสมาชิก และนายก อบต.

รายละเอียดเพิ่มเติม

การรับสมัครเลือกตั้งนายกและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตำบลถ้ำรงค์

รายละเอียดเพิ่มเติม

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำรงค์ เรื่อง การให้มีการเลือกตั้ง นายก อบต.ถ้ำรงค์ และ สมาชิกสภา อบต.ถ้ำรงค์

รายละเอียดเพิ่มเติม

ข้อมูลข่าวสาร ประจำเดือน