หมวด :ประกาศ

ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างคลองส่งน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัวยู หมู่1 บริเวณทุ่งนาวัดขลุบ

รายละเอียดเพิ่มเติม

ประกาศนโยบายไม่รับของขวัญทุกชนิด (No Gift Policy)

รายละเอียดเพิ่มเติม

การสำรวจความพึงพอใจของประชาชน ต่อการให้บริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

รายละเอียดเพิ่มเติม

กิจกรรมเสริมความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการเลือกตั้งเชิงสมานฉันท์ในการเลือกตั้งสมาชิก และนายก อบต.

รายละเอียดเพิ่มเติม

การรับสมัครเลือกตั้งนายกและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตำบลถ้ำรงค์

รายละเอียดเพิ่มเติม

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำรงค์ เรื่อง การให้มีการเลือกตั้ง นายก อบต.ถ้ำรงค์ และ สมาชิกสภา อบต.ถ้ำรงค์

รายละเอียดเพิ่มเติม

ประชาสัมพันธ์ประกาศ เรื่อง การให้มีการเลือกตั้ง นายก อบต.ถ้ำรงค์ และ สมาชิกสภา อบต.ถ้ำรงค์

รายละเอียดเพิ่มเติม

สรุปผลสำรวจสภาพปัญหาน้ำเสียในพื้นที่ชุมชน/หมู่บ้าน ตำบลถ้ำรงค์ ประจำปี ๒๕๖๔

รายละเอียดเพิ่มเติม

รณรงค์ลดการใช้ถุงพลาสติกและโฟม

รายละเอียดเพิ่มเติม

ประชาสัมพันธ์รับโอน(ย้าย)พนักงานส่วนตำบล

รายละเอียดเพิ่มเติม

ข้อมูลข่าวสาร ประจำเดือน