หมวด :ประชาสัมพันธ์

องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำรงค์ เชิญชวนร่วมตอบแบบประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) ประจำปีงบประมาณ 2565

[vc_row][vc_column][vc_column_text]องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำรงค์ เชิญชวนร่วมตอบแบบประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) ประจำปีงบประมาณ 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำรงค์ ขอเชิญชวน สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำรงค์ ประชาชน นิติบุคคล/เอกชน หรือหน่วยงานของรัฐอื่นๆ ซึ่งเคยมาติดต่อขอรับบริการ/ติดต่อในเรื่องอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ 2565 ได้ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2565 ถึง วันที่ 31 กรกฎาคม 2565 มาร่วมเป็นส่วนหนึ่ง ในการประเมินประสิทธิภาพ คุณธรรม&ความโปร่งใส ขององค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำรงค์ ได้ 2 ช่องทาง ดังนี้ สแกน QR Code ด้านล่าง เพื่อตอบแบบประเมิน เข้าไปที่เว็บไซต์ https://itas.nacc.go.th/go/eit/x0ahe2 [/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_column_text][/vc_column_text][/vc_column][/vc_row] …

รายละเอียดเพิ่มเติม

ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำรงค์

[vc_row][vc_column][vc_column_text] ประชาสัมพันธ์ ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำรงค์ ช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์/แสดงความคิดเห็น เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการสาธารณะของหน่วยงาน โดยสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดต่างๆ ได้ดังนี้ [/vc_column_text][/vc_column][/vc_row] …

รายละเอียดเพิ่มเติม

ออกกฎกระทรวงยกเว้นค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาต หนังสือรับรองการแจ้ง และการให้บริการในการจัดการสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย พ.ศ. 2559 พ.ศ.2564

[vc_row][vc_column][vc_column_text] กระทรวงสาธารณสุข ออกกฎกระทรวงยกเว้นค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาต หนังสือรับรองการแจ้ง และการให้บริการในการจัดการสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย พ.ศ. 2559 พ.ศ.2564 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา วันที่ 26 พฤศจิกายน 2564 ซึ่งมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 14 พฤศจิกายน 2564 ถึงวันที่ 13 พฤศจิกายน 2565 ………………………………. ใบอนุญาตและหนังสือรับรองการแจ้งที่ได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมตามกฎกระทรวงฯ นี้ ได้แก่ 1) ใบอนุญาตดำเนินกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ตามประเภทที่มีข้อบัญญัติท้องถิ่นกำหนดให้เป็นกิจการที่ต้องควบคุมภายในท้องถิ่นตามมาตรา 32 (1) ในลักษณะ ที่เป็นการค้า 2) ใบอนุญาตจัดตั้งตลาดตามมาตรา 34 3) ใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ ตามมาตรา 41 วรรคสอง …

รายละเอียดเพิ่มเติม

การชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และภาษีป้าย ประจำปี 2565

[vc_row][vc_column][vc_column_text] ข่าวประชาสัมพันธ์ ” การชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และภาษีป้าย ประจำปี 2565 “ ผู้เสียภาษี คือ ผู้เป็นเจ้าของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง เจ้าของห้องชุด ผู้ครอบครองทรัพย์สิน หรือผู้ทำประโยชน์ในทรัพย์สินของรัฐ (ที่ดิน/สิ่งปลูกสร้าง) ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 1. แจ้งรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง : เดือน พฤศจิกายน – ธันวาคม 2564 2. ประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ : เดือน มกราคม 2565 3. แจ้งการประเมินภาษี : เดือน มกราคม – กุมภาพันธ์ 2565 4. ชำระภาษี …

รายละเอียดเพิ่มเติม

ร่วมถวายภัตตาหารเพลและมอบอาหาร เครื่องดื่ม และสิ่งของจำเป็นสำหรับการดำรงชีพในช่วงกักตัว 14 วัน วัดเขาพรหมชะแง้

[vc_row][vc_column][vc_column_text] นายวิเชียร ปลื้มจิตร์ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำรงค์ พร้อมด้วย นางทองเปลว จันทร์เพ็ชร์ ผอ.รพสต.ถ้ำรงค์ เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง ผู้นำชุมชน และ อสม.ในพื้นที่ ร่วมถวายภัตตาหารเพลและมอบอาหาร เครื่องดื่ม และสิ่งของจำเป็นสำหรับการดำรงชีพในช่วงกักตัว 14 วัน แด่พระภิกษุสงฆ์วัดเขาพรหมชะแง้และผู้กักตัวในพื้นที่วัดเขาพรหมชะแง้ และให้คำแนะนำเกี่ยวกับการปฏิบัติตนในช่วงที่กักตัว เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ในพื้นที่ตำบลถ้ำรงค์ ดังภาพกิจกรรม [/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][/vc_column][/vc_row] …

รายละเอียดเพิ่มเติม

สื่อประชาสัมพันธ์ : คุณสมบัติผู้มีสิทธิเลือกตั้ง

[vc_row][vc_column][vc_column_text] #ประชาสัมพันธ์ คุณสมบัติของผู้มีสิทธิเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบล (นาย อบต.) และสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบล (ส.อบต.) รายละเอียดตามคลิป…. [/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_video link=”https://www.youtube.com/watch?v=dkU6RBu3Kvs”][/vc_column][/vc_row] …

รายละเอียดเพิ่มเติม

สื่อประชาสัมพันธ์ : ลักษณะ บัตรดีและบัตรเสีย

[vc_row][vc_column][vc_column_text] #ประชาสัมพันธ์ ลักษณะบัตรดีบัตรเสีย ในการเลือกตั้งสมาชิกสภา อบต. และนายก อบต. ในการเลือกตั้งวันอาทิตย์ที่ 28 พฤศจิกายน 2564 [/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_column_text] ลักษณะบัตรดีบัตรเสีย ในเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบล (นาย อบต.) และสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบล (ส.อบต.) รายละเอียดตามคลิป… [/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][/vc_column][/vc_row] …

รายละเอียดเพิ่มเติม

23 ตุลาคม วันปิยะมหาราช

[vc_row][vc_column][vc_column_text] 23 ตุลาคม วันปิยะมหาราช น้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า พนักงานเจ้าหน้าที่ และพสกนิกรชาวองค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำรงค์ [/vc_column_text][/vc_column][/vc_row] …

รายละเอียดเพิ่มเติม

กิจกรรมเสริมความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการเลือกตั้งเชิงสมานฉันท์ในการเลือกตั้งสมาชิก และนายก อบต.

[vc_row][vc_column][vc_column_text] วันที่ 19 ตุลาคม 2564 เวลา 8.30 น. อบต.ถ้ำรงค์ ได้จัดกิจกรรมเสริมความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการเลือกตั้งเชิงสมานฉันท์ในการเลือกตั้งสมาชิก และนายก อบต. โดยสำนักงาน กกต.เพชรบุรี ผ่าน Zoom Cloud Meeting ณ ห้องประชุม อบต.ถ้ำรงค์ โดยมีผู้สมัครสมาชิก และนายก อบต. เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ [/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_column_text] กิจกรรมเสริมความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการเลือกตั้งเชิงสมานฉันท์ในการเลือกตั้งสมาชิก และนายก อบต. [/vc_column_text][/vc_column][/vc_row] …

รายละเอียดเพิ่มเติม

13 ตุลาคม วันคล้ายวันสวรรคต สมเด็จพระบรมชนากาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

[vc_row][vc_column][vc_column_text] 13 ตุลาคม วันคล้ายวันสวรรคต สมเด็จพระบรมชนากาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า เจ้าหน้าที่ พนักงาน องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำรงค์ #สถิตในใจตราบนิจนิรันดร์ #13ตุลา [/vc_column_text][/vc_column][/vc_row] …

รายละเอียดเพิ่มเติม

ข้อมูลข่าวสาร ประจำเดือน