หมวด :ประชาสัมพันธ์

ช่องทางใหม่ในการรับแจ้งปัญหาในเขตพื้นที่ตำบลถ้ำรงค์ แพลตฟอร์มรับแจ้งและบริหารจัดการปัญหาเมือง Traffy Fondue

รายละเอียดเพิ่มเติม

แบบประเมินความพึงพอใจ

รายละเอียดเพิ่มเติม

แบบคำร้องต่าง ๆ

รายละเอียดเพิ่มเติม

ประชุมประชาคมตำบล ประจำปี 2565

รายละเอียดเพิ่มเติม

สืบสานวัฒนธรรมประเพณีสงกรานต์ 2565

รายละเอียดเพิ่มเติม

รายงานผลการตรวจสอบงบการเงินประจำปีงบประมาณ 2564 ของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดเพชรบุรี

รายละเอียดเพิ่มเติม

โครงการอบรมการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการและการป้องกันการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำรงค์ ประจำปีงบประมาณ2565

รายละเอียดเพิ่มเติม

ประกาศรับสมัครเด็กนักเรียนเข้าเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กถ้ำรงค์ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565

รายละเอียดเพิ่มเติม

องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำรงค์ เชิญชวนร่วมตอบแบบประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) ประจำปีงบประมาณ 2565

รายละเอียดเพิ่มเติม

ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำรงค์

รายละเอียดเพิ่มเติม

ข้อมูลข่าวสาร ประจำเดือน