หมวด :ประชาสัมพันธ์

สื่อประชาสัมพันธ์ : คุณสมบัติผู้มีสิทธิเลือกตั้ง

รายละเอียดเพิ่มเติม

สื่อประชาสัมพันธ์ : ลักษณะ บัตรดีและบัตรเสีย

รายละเอียดเพิ่มเติม

ประชาสัมพันธ์ ฐานข้อมูลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงตำบลถ้ำรงค์ ปี 2565

รายละเอียดเพิ่มเติม

กิจกรรมเสริมความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการเลือกตั้งเชิงสมานฉันท์ในการเลือกตั้งสมาชิก และนายก อบต.

รายละเอียดเพิ่มเติม

องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำรงค์ ประชาสัมพันธ์การลงทะเบียนขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ในปีงบประมาณ 2566

รายละเอียดเพิ่มเติม

บรรยากาศการรับสมัครเลือกตั้ง นายก อบต.ถ้ำรงค์ และ สมาชิกสภา อบต.ถ้ำรงค์

รายละเอียดเพิ่มเติม

การรับสมัครเลือกตั้งนายกและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตำบลถ้ำรงค์

รายละเอียดเพิ่มเติม

การขอทำบัตรประจำตัวคนพิการรายใหม่ ชำรุด สูญหาย เปลี่ยนแปลงข้อมูลผู้ดูแลคนพิการ

รายละเอียดเพิ่มเติม

ประชาสัมพันธ์การรับลงทะเบียนผู้สูงอายุ เพื่อรับเบี้ยยังชีพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

รายละเอียดเพิ่มเติม

ประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

รายละเอียดเพิ่มเติม

ข้อมูลข่าวสาร ประจำเดือน