หมวด :เอกสาร/รายงาน

คำสั่งจังหวัดเพชรบุรี-ยกระดับมาตราการป้องกันโควิด

รายละเอียดเพิ่มเติม

คำสั่งจังหวัดเพชรบุรี-เผยแพร่แนวทางสืบสานคุณค่าทางวัฒนธรรม เนื่องในประเพณีลอยกระทง พุทธศักราช ๒๕๖๖

รายละเอียดเพิ่มเติม

คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำรงค์ เรื่อง การแต่งตั้งผู้รับผิดชอบรักษาเวรยามสถานที่ราชการช่วงวันหยุด วันเสาร์ – วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์

รายละเอียดเพิ่มเติม

รายงานติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น

Third, even if your building can structurally take the extra weight, the weight of your rooftop garden should play a role into your design. Try to use as little weight as possible. Use plastic, fiberglass or foam planting containers and …

รายละเอียดเพิ่มเติม

ข้อมูลข่าวสาร ประจำเดือน