หมวด :ภาพกิจกรรม อบต.ถ้ำรงค์

ประกาศการดำเนินการตามมาตรการป้องกันการละเว้นการปฎิบัติหน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับป้ายโฆษณาบนทางสาธารณะ

รายละเอียดเพิ่มเติม

โครงการปลูกต้นไม้อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและปรับปรุงภูมิทัศน์ ประจำปีงบประมาณ 2564

รายละเอียดเพิ่มเติม

ประกาศการรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำรงค์

รายละเอียดเพิ่มเติม

โครงการอบรมพัฒนาบุคลากรและส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม การดำเนินชีวิตถามวิถีพอเพียงของบุคลากร ประจำปีงบประมาณ 2564

รายละเอียดเพิ่มเติม

การแสดงเจตจำนงสุจริตการบริหารงานและร่วมปฏิญาณตนแสดงเจตนารมณ์ร่วมต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น(Zero Tolerance)

รายละเอียดเพิ่มเติม

โครงการอบรมการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการและการป้องกันการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำรงค์ ประจำปีงบประมาณ2564

รายละเอียดเพิ่มเติม

โครงการวันผู้สูงอายุและครอบครัวแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ2564

รายละเอียดเพิ่มเติม

กิจกรรมจิตอาสา

รายละเอียดเพิ่มเติม

โครงการขับเคลื่อนโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2564

รายละเอียดเพิ่มเติม

โครงการจัดงานมรดกถ้ำรงค์ ประจำปีงบประมาณ 2564

รายละเอียดเพิ่มเติม

ข้อมูลข่าวสาร ประจำเดือน