หมวด :ภาพกิจกรรม อบต.ถ้ำรงค์

ลงพื้นที่รับบริจาคขยะริไซเคิล เปลี่ยนขยะเป็นกองบุญ ไม่มีทุนก็ทำได้

รายละเอียดเพิ่มเติม

โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2567

รายละเอียดเพิ่มเติม

กิจกรรมสรงน้ำพระ รดน้ำดำหัวขอพรผู้สูงอายุ เนื่องในวันสงกรานต์ ปี 2567

รายละเอียดเพิ่มเติม

แจ้งประชาสัมพันธ์และขอเชิญชวนให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) และประชาชนผู้รับบริการของ อบต.ถ้ำรงค์ เข้าตอบแบบสอบถาม ประจำปี 2567

รายละเอียดเพิ่มเติม

ตรวจสอบงบการเงินประจำปีงบประมาณ 2566 ของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดเพชรบุรี

รายละเอียดเพิ่มเติม

การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ในกรณีไม่มีการจัดซื้อจัดจ้างฯ ที่มีวงเงินเกิน 500,000 บาท

รายละเอียดเพิ่มเติม

ประชาสัมพันธ์การชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และ ภาษีป้าย ประจำปี 2567

รายละเอียดเพิ่มเติม

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำรงค์ เรื่อง ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อองค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำรงค์ มาตรา10

รายละเอียดเพิ่มเติม

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำรงค์ เรื่อง ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อองค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำรงค์ มาตรา10

รายละเอียดเพิ่มเติม

รายงานผลการดำเนินงานการตรวจสอบ จำนวนอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น เพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง และอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงในพื้นที่ตำบลถ้ำรงค์

รายละเอียดเพิ่มเติม

ข้อมูลข่าวสาร ประจำเดือน