หมวด :ภาพกิจกรรม อบต.ถ้ำรงค์

โครงการ Big Cleaning Day เพื่อเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมพรรมษา 44 พรรษา

รายละเอียดเพิ่มเติม

ประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2/2565

รายละเอียดเพิ่มเติม

สืบสานวัฒนธรรมประเพณีสงกรานต์ 2565

รายละเอียดเพิ่มเติม

รายงานผลการตรวจสอบงบการเงินประจำปีงบประมาณ 2564 ของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดเพชรบุรี

รายละเอียดเพิ่มเติม

โครงการอบรมการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการและการป้องกันการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำรงค์ ประจำปีงบประมาณ2565

รายละเอียดเพิ่มเติม

ประกาศรับสมัครเด็กนักเรียนเข้าเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กถ้ำรงค์ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565

รายละเอียดเพิ่มเติม

ประกาศนโยบายไม่รับของขวัญทุกชนิด (No Gift Policy)

รายละเอียดเพิ่มเติม

องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำรงค์ เชิญชวนร่วมตอบแบบประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) ประจำปีงบประมาณ 2565

รายละเอียดเพิ่มเติม

ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำรงค์

รายละเอียดเพิ่มเติม

ออกกฎกระทรวงยกเว้นค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาต หนังสือรับรองการแจ้ง และการให้บริการในการจัดการสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย พ.ศ. 2559 พ.ศ.2564

รายละเอียดเพิ่มเติม

ข้อมูลข่าวสาร ประจำเดือน