หมวด :จัดซื้อจัดจ้าง e-GP

การสำรวจความพึงพอใจของประชาชน ต่อการให้บริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

[vc_row][vc_column][vc_column_text]             ด้วยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นแจ้งว่า จะดำเนินการสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อให้ได้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในการพัฒนา ส่งเสริม และปรับปรุงบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้แก่ประชาชน จึงขอประชาสัมพันธ์แบบประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อให้ประชาชนประเมินความพึงพอใจทางออนไลน์ ภายในวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ [/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][/vc_column][/vc_row] …

รายละเอียดเพิ่มเติม

การประกวดราคาซื้อเครื่องกระจายเสียงทางไกลอัตโนมัติแบบไร้สายพร้อมติดตั้ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

[vc_row][vc_column][vc_column_text] องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำรงค์ ประกาศเรื่องการประกวดราคาซื้อเครื่องกระจายเสียงทางไกลอัตโนมัติแบบไร้สายพร้อมติดตั้ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_column_text]ประกาศเรื่องการประกวดราคาซื้อเครื่องกระจายเสียงทางไกลอัตโนมัติแบบไร้สายพร้อมติดตั้ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row] …

รายละเอียดเพิ่มเติม

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงต่อเติมอาคารเอนกประสงค์ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลถ้ำรงค์

[vc_row][vc_column][vc_column_text] ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำรงค์ ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงต่อเติมอาคารเอนกประสงค์ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลถ้ำรงค์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดังภาพประกอบ [/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_column_text]ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงต่อเติมอาคารเอนกประสงค์ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลถ้ำรงค์[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row] …

รายละเอียดเพิ่มเติม

ขอบเขตของงาน(Terms of Refernce : TOR) เครื่องกระจายเสียงทางไกลอัติโนมัติแบบไร้สายพร้อมติดตั้ง

[vc_row][vc_column][vc_column_text] ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำรงค์ เรื่อง ขอบเขตของงาน(Terms of Refernce : TOR) เครื่องกระจายเสียงทางไกลอัติโนมัติแบบไร้สายพร้อมติดตั้ง [/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_column_text]ประกาศขอบเขตของงาน(Terms of Refernce : TOR) เครื่องกระจายเสียงทางไกลอัติโนมัติแบบไร้สายพร้อมติดตั้ง [/vc_column_text][/vc_column][/vc_row] …

รายละเอียดเพิ่มเติม

การประกาศราคากลางการจ้างก่อสร้างปรับปรุงต่อเติมอาคารเอนกประสงค์

[vc_row][vc_column][vc_column_text]องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำรงค์ มีความประสงค์จะประกาศราคากลางการจ้างก่อสร้างปรับปรุงต่อเติมอาคารเอนกประสงค์ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลถ้ำรงค์  ปรับปรุงต่อเติมอาคารเอนกประสงค์ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขนาดความกว้าง 6.00  เมตร  ยาว  15.00  เมตร  หรือมีพื้นที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า  90.00  ตารางเมตร   พร้อมก่อสร้างห้องน้ำขนาดความกว้าง  1.60  เมตร  ยาว  4.00  เมตร  หรือมีพื้นที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า  6.40  ตารางเมตร   ตามรายละเอียดแบบแปลนที่ อบต.ถ้ำรงค์ กำหนด   พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ  จำนวน  1  ป้าย     ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานก่อสร้างในการประกวดราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น ๘๖๔,๙๓๐.๐๐ บาท (แปดแสนหกหมื่นสี่พันเก้าร้อยสามสิบบาทถ้วน)[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_column_text]https://www.tamrong.go.th/public/wp-content/uploads/2021/04/ศพด..pdf[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row] …

รายละเอียดเพิ่มเติม

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำรงค์ เรื่อง การรายงานการตรวจสอบพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

[vc_row][vc_column][vc_column_text]   [/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_btn title=”ดาวน์โหลดเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง” style=”outline-custom” outline_custom_color=”#666666″ outline_custom_hover_background=”#666666″ outline_custom_hover_text=”#ffffff” link=”url:https%3A%2F%2Fwww.tamrong.go.th%2Fpublic%2Fwp-content%2Fuploads%2F2020%2F10%2F%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B9%82%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%96%E0%B8%99%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%95-1.pdf||target:%20_blank|”][/vc_column][/vc_row] …

รายละเอียดเพิ่มเติม

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำรงค์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กแพนท์ปูน หมู่ที่3 สายลำห้วยกะลาตาย ถึงเขตติดต่อตำบลไร่มะขาม

[vc_row][vc_column][vc_column_text]   [/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_btn title=”ดาวน์โหลดเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง” style=”outline-custom” outline_custom_color=”#666666″ outline_custom_hover_background=”#666666″ outline_custom_hover_text=”#ffffff” link=”url:https%3A%2F%2Fwww.tamrong.go.th%2Fpublic%2Fwp-content%2Fuploads%2F2020%2F10%2F%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B9%82%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%96%E0%B8%99%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%95-1.pdf||target:%20_blank|”][/vc_column][/vc_row] …

รายละเอียดเพิ่มเติม

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายแพ้นท์ปูน หมู่ที่ 3 สายคันห้วยกะลาตาย ถึง เขตติดต่อตำบลไร่มะขาม ตำบลถ้ำรงค์ อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี

[vc_row][vc_column][vc_column_text]   [/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_btn title=”ดาวน์โหลดเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง” style=”outline-custom” outline_custom_color=”#666666″ outline_custom_hover_background=”#666666″ outline_custom_hover_text=”#ffffff” link=”url:https%3A%2F%2Fwww.tamrong.go.th%2Fpublic%2Fwp-content%2Fuploads%2F2020%2F10%2F%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B9%82%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%96%E0%B8%99%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%95-1.pdf||target:%20_blank|”][/vc_column][/vc_row] …

รายละเอียดเพิ่มเติม

ประชาสัมพันธ์ กระบวนการพิจารณาทบทวน ปรับปรุง เปลี่ยนแปลง ยกเลิกภารกิจ หรือข้อบัญญัติ ขององค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำรงค์ ในช่วงระยะเวลา 3 ปี (พ.ศ. 2561-2563)

[vc_row][vc_column][vc_column_text] กระบวนการพิจารณาทบทวน [/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_column_text]ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงต่อเติมอาคารเอนกประสงค์ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลถ้ำรงค์[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row] …

รายละเอียดเพิ่มเติม

การแสดงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายแพ้นท์ปูน หมู่ที่ 3 ตำบลถ้ำรงค์ อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี

[vc_row][vc_column][vc_column_text]   [/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_btn title=”ดาวน์โหลดเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง” style=”outline-custom” outline_custom_color=”#666666″ outline_custom_hover_background=”#666666″ outline_custom_hover_text=”#ffffff” link=”url:https%3A%2F%2Fwww.tamrong.go.th%2Fpublic%2Fwp-content%2Fuploads%2F2020%2F10%2F%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B9%82%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%96%E0%B8%99%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%95%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%A1%E0%B9%80.pdf||target:%20_blank|”][/vc_column][/vc_row] …

รายละเอียดเพิ่มเติม

ข้อมูลข่าวสาร ประจำเดือน