ข้อบัญญัติ

๑. ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี ๒๕๖๔

๒. รายงานประมาณการรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

๓. รายงานประมาณการรายรับ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

๔. รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

๕. รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔