ข้อบัญญัติ

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี

 1. ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี ๒๕๖๕
  อ่านเพิ่มเติม…
 2. รายงานประมาณการรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕
  อ่านเพิ่มเติม…
 3. รายงานประมาณการรายรับ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕
  อ่านเพิ่มเติม…
 4. รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕
  อ่านเพิ่มเติม…
 5. รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕
  อ่านเพิ่มเติม…

ข้อบัญญัติอื่นๆ

1.ข้อบัญญัติการควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ 2564
อ่านเพิ่มเติม…
2.ข้อบัญญัติการกำหนดค่าตอบแทนการตรวจแบบแปลน
อ่านเพิ่มเติม…
3.ข้อบัญญัติการควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์
อ่านเพิ่มเติม…
4.ข้อบัญญัติขยะ
อ่านเพิ่มเติม…
5.ข้อบัญญัติ-เรื่องการจำหน่ายและสะสมอาหาร ปี 2564
อ่านเพิ่มเติม…
6.ข้อบัญญัติเหตุรำคาญ
อ่านเพิ่มเติม…
7. ข้อบัญญัติกิจการประปา
อ่านเพิ่มเติม…