ข้อบัญญัติ

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี

  1. ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ2567
    รายละเอียดดังนี้ …

ข้อบัญญัติอื่นๆ

1.ข้อบัญญัติการควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ 2564
อ่านเพิ่มเติม…

2.ข้อบัญญัติการกำหนดค่าตอบแทนการตรวจแบบแปลน
อ่านเพิ่มเติม…

3.ข้อบัญญัติการควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์
อ่านเพิ่มเติม…

4.ข้อบัญญัติขยะ
อ่านเพิ่มเติม…

5.ข้อบัญญัติ-เรื่องการจำหน่ายและสะสมอาหาร ปี 2564
อ่านเพิ่มเติม…

6.ข้อบัญญัติเหตุรำคาญ
อ่านเพิ่มเติม…

7. ข้อบัญญัติกิจการประปา
อ่านเพิ่มเติม…

8.ข้อบัญญัติการติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร 
อ่านเพิ่มเติม…