พนักงานและเจ้าหน้าที่

หน่วยงาน ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง จำนวนบุคลากร
สำนักปลัด นางเอื้อจิตต์ ภู่เงิน หัวหน้าสำนักปลัด 12 ท่าน
กองคลัง นางอนงค์นาถ พุทธิกรณ์ ผู้อำนวยการกองคลัง 4 ท่าน
กองช่าง นายสมชาติ จันทร์งาม ผู้อำนวยการกองช่าง 4 ท่าน
กองการศึกษา นางณัฏฐวดี กายเพชร ผู้อำนวยการกองการศึกษา 4 ท่าน
กองสวัสดิการ นางสาววาสนา ป้องกัน ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม 3 ท่าน
หน่วยตรวจสอบภายใน นางสาวอรุณี หินแก้ว นักวิชาการตรวจสอบภายใน 1 ท่าน