คู่มือประชาชน อบต.ถ้ำรงค์

ตาม พรบ.อำนวยความสะดวกฯ พ.ศ.2558 พระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 ตามมาตรา 7 ได้กำหนดให้ “ในกรณีที่มีกฎหมายกำหนดให้การกระทำใดจะต้องได้รับอนุญาต ผู้อนุญาตจะต้องจัดทำคู่มือสำหรับประชาชน...” โดยมีเป้าหมายเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชน ลดต้นทุนของประชาชนและเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการของภาครัฐ สร้างให้เกิดความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ เปิดเผยขั้นตอน ระยะเวลาให้ประชาชนทราบ ดังนั้น การจัดทำคู่มือประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลข่วงเปาจะช่วยให้ประชาชนผู้รับบริการ มีความเข้าใจอันดี เกิดความโปร่งใส ตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่ราชการของเจ้าหน้าที่ได้ และเกิดความพึงพอใจในการให้บริการ บรรลุวัตถุประสงค์หลักในการบริหารงานราชการในยุคแห่งการปฏิรูประบบราชการ

รายละเอียดตามเอกสารประกอบแนบ

การจัดทำคู่มือประชาชนนี้ ได้แสดงข้อมูลการให้บริการเพียงระดับหนึ่ง

ประชาชนผู้รับบริการสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ อบต.ถ้ำรงค์

    *สอบถามเพิ่มเติม โทร. 032-491467
    .............................................................................
    แบบประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการ
    ขององค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำรงค์ อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี
    รายละเอียด...