แผนพัฒนาท้องถิ่น ๕ ปี ประกอบด้วย

องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำรงค์ อำเภอบ้านลาด จังหวัดเเพชรบุรี
1.แผนพัฒนาท้องถิ่น (2566-2570)
สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน
2.การติดตามและประเมินผล ปี 2566-2570
การติดตามและประเมินผล
3. แบบ ผ01(แผนพัฒนาท้องถิ่น(2566-2570) 5 ปี
3.1 แบบ ผ01(แผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี 61-65)บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น
3.2 แบบ ผ01(แผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี 61-65)บัญชีสรุปโครงการพัฒนา(ครุภัณฑ์)
3.3 แบบ ผ01(แผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี 61-65)บัญชีสรุปโครงการพัฒนา(โครงการเกินศักยภาพ)

4.รายละเอียดโครงการพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี-66-70 ผ.02-1

5.รายลเอียดโครงการพัฒนาท้องถิ่น-5-ปี-66-70 ผ-02-2

6.รายละเอียดโครงการพัฒนาครุภัณฑ์-03(66-70)

แผนพัฒนาท้องถิ่น(2566-2570) แก้ไข ครั้งที่ 2/2566
ประกาศการใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น(2566-2570) แก้ไข ครั้งที่ 2/2566
โครงการพัฒนาท้องถิ่นนำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีใน
ภาพรวม