แผนพัฒนาท้องถิ่น ๕ ปี ประกอบด้วย

องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำรงค์ อำเภอบ้านลาด จังหวัดเเพชรบุรี
1.แผนพัฒนาท้องถิ่น (2561-2665)
สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน
2.การติดตามและประเมินผล ปี 2561-2565
การติดตามและประเมินผล
3. แบบ ผ01(แผนพัฒนาท้องถิ่น(2561-2565) 5 ปี
3.1 แบบ ผ01(แผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี 61-65)บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น
3.2 แบบ ผ01(แผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี 61-65)บัญชีสรุปโครงการพัฒนา(ครุภัณฑ์)
3.3 แบบ ผ01(แผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี 61-65)บัญชีสรุปโครงการพัฒนา(โครงการเกินศักยภาพ)

4. รายละเอียดโครงการพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี-61-65 ผ.02

5. รายละเอียดโครงการพัฒนาท้องถิ่น-5-ปี-61-65 ผ-02-1

6. รายละเอียดโครงการพัฒนาครุภัณฑ์-03(61-65)