ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร ITA

รายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ITA) 2567

 

หัวข้อ : 01. โครงสร้าง
1. โครงสร้าง
2. โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ
หัวข้อ : 02. ข้อมูลผู้บริหาร
1. ข้อมูลผู้บริหาร
2. ข้อมูลหัวหน้าส่วนราชการ
3. ข้อมูลสภาองค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำรงค์
หัวข้อ : 03. อำนาจหน้าที่
1. อำนาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติ
2. อำนาจหน้าที่

หัวข้อ : 04. ข้อมูลติดต่อ
1. ข้อมูลติดต่อ
2. ข้อมูลช่องทางที่รับบริการสามารถสอบถามข้อมูลต่างๆ
หัวข้อ : 05. ข่าวประชาสัมพันธ์
1. ประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำรงค์
หัวข้อ : 06. Q&A
1. Q&A (Chatbot)
2. ถาม-ตอบ ( กระดานถาม – ตอบ )
หัวข้อ : 07. แผนยุทธศาสตร์หรือแผนการพัฒนาหน่วยงาน
1. แผนงานพัฒนาท้องถิ่น
2. แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570) แก้ไข ครั้งที่ 2/2566
หัวข้อ : 08. แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
1 . แผนการดำเนินงาน 2567
2. บัญชีจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
3. ผลความก้าวหน้าและผลการใช้จ่ายงบประมาณของแต่ละโครงการ/กิจกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567
หัวข้อ : 09. รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปี
1. รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปี 2566
หัวข้อ : 10. คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
1. คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
หัวข้อ : 11. คู่มือหรือแนวทางในการบริการ สำหรับผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อ
1. คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
หัวข้อ : 12. ข้อมูลเชิงสถิติที่ให้บริการ
1. รายงานข้อมูลสถิติการให้บริการ ณ จุดบริการ (Walk – in) 
2. รายงานข้อมูลสถิติการให้บริการผ่านช่องทาง E-Service
หัวข้อ : 13. E-Service
1. ช่องทางการให้บริการสําหรับบริการประชาชน (e-Service)
2. วิธีเข้าถึงช่องทางการให้บริการสําหรับบริการประชาชน (e-Service)
หัวข้อ : 14. รายการการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
1. รายการการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ในประเภทงบรายจ่ายหมวดงบลงทุนที่จะดำเนินการในปี2567
หัวข้อ : 15. ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
1. ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ในกรณีไม่มีการจัดซื้อจัดจ้างฯ ที่มีวงเงินเกิน 500,000 บาท
หัวข้อ : 16. ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
1. ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างฯ ของหน่วยงานที่มีการลงนามในสัญญาแล้ว ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567
1.1เอกสารไฟล์ Excal. ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างฯ ของหน่วยงานที่มีการลงนามในสัญญาแล้ว ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567
1.2 เอกสารไฟล์ PDF ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างฯ ของหน่วยงานที่มีการลงนามในสัญญาแล้ว ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567
หัวข้อ : 17. รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
1. รายงานสรุปผลการจัดซื้อจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำปี 2566
หัวข้อ : 18. แผนการบริหารทรัพยากรบุคคล
1. แผนการบริหารทรัพยากรบุคคล
หัวข้อ : 19. รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
1. รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
หัวข้อ : 20. ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ
1.  ประมวลจริยธรรมฝ่ายบริหารท้องถิ่น
2. ประมวลจริยธรรมฝ่ายสภาท้องถิ่น
3. ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ
หัวข้อ : 21.การขับเคลื่อนจริยธรรม
1. คณะทำงานขับเคลื่อนเรื่องจริยธรรม
2. แนวทาง Dos&Don’ts
3. กิจกรรมเสริมสร้าง/ส่งเสริมจริยธรรม
หัวข้อ : 22. แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
1. แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
หัวข้อ : 23. ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
1. วิธีเข้าถึงช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
2. ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
หัวข้อ : 24. ข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
1. ข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
หัวข้อ : 25. การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
1. การเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกได้ส่วนร่วม
หัวข้อ : 26. ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่
1. ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย NO GIFT POLICY (ภาษาไทย)
2. ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย NO GIFT POLICY (ภาษาอังกฤษ)
หัวข้อ : 27. การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy
1. การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy
หัวข้อ : 28. รายงานผลนโยบาย No Gift Policy
1. รายงานผลนโยบาย No Gift Policy 
หัวข้อ : 29. รายงานการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยจรรยา
1. รายงานการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยจรรยา
หัวข้อ : 30. การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน
1. ประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน
หัวข้อ : 31. การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
1. การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
หัวข้อ : 32. แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
1. แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2566 – 2570
หัวข้อ : 33. รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
1. รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
หัวข้อ : 34. มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
1. มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ภายในหน่วยงาน
หัวข้อ : 35. รายงานผลการดำเนินการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายใน
1. รายงานผลการดำเนินการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายใน

ผลการประเมิน ITA ประจำปี