ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร ITA

[vc_row][vc_column][tm_icon font_size=”20″ icon_fontawesome=”fas fa-network-wired”][tm_heading custom_google_font=”” text=”การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 2564″ typed_list=”%5B%7B%7D%5D” css=”.vc_custom_1614913711681{padding-bottom: 5vh !important;}”][vc_column_text]

หัวข้อ : 1.โครงสร้าง
1. โครงสร้างองค์กร
2. โครงสร้างแบ่งส่วนราชการของหน่วยงาน
หัวข้อ : 2.ข้อมูลผู้บริหาร
1. ข้อมูลผู้บริหาร
2. ข้อมูลหัวหน้าส่วนราชการ
3. ข้อมูลสภา อบต.ถ้ำรงค์
หัวข้อ : 3.อำนาจหน้าที่
1. อำนาจหน้าที่
หัวข้อ : 4.แผนยุทธศาสตร์
1. แผนพัฒนาท้องถิ่น
หัวข้อ : 5.ข้อมูลการติดต่อ
1. ข้อมูลติดต่อ
หัวข้อ : 6.กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
1. กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
หัวข้อ : 7.ข่าวประชาสัมพันธ์
1.ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร อบต.ถ้ำรงค์
หัวข้อ : 8.Q&A
1.1  Q&A
1.2 ช่องทางที่รับบริการสามารถสอบถามข้อมูลต่างๆ
หัวข้อ : 9.Social network
1.1 ช่องทางการเชื่อมโยงเครือข่ายสังคมออนไลน์ Social network
หัวข้อ : 10.แผนดำเนินการประจำปี
1.แผนดำเนินการประจำปี
หัวข้อ : 11.รายงานการกำกับ ติดตามการดำเนินงานประจำปีรอบ 6 เดือน
1. รายงานการกำกับ ติดตามการดำเนินงานประจำปีรอบ 6 เดือน
หัวข้อ : 12.รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
1. รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
หัวข้อ : 13.คู่มือหรือมาตราฐานการปฏิบัติงาน
1. คู่มือหรือมาตราฐานการปฏิบัติงาน
หัวข้อ : 14.คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
1. คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
หัวข้อ : 15.ข้อมูลเชิงสถิติ
1. ข้อมูลเชิงสถิติ – รายงานข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชน 2564
หัวข้อ : 16.รายงาน,การสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
1. รายงานการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
หัวข้อ : 17.E-service
1. สารสนเทศเพื่อการบริการประชาชน (e-Service)
หัวข้อ : 18.แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
1. แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี2564
หัวข้อ : 19.รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน
1. รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน
หัวข้อ : 20.รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
]1. รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2563
หัวข้อ : 21.แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
1. แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
หัวข้อ : 22.ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
1. ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
หัวข้อ : 23.สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
1. สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง รายเดือน
หัวข้อ : 24.รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
1. รายงานผลการจัดซื้อจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำปี
หัวข้อ : 25.นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
1. นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
หัวข้อ : 26.การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
1. การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 
2. ภาพประกอบกิจกรรมการดำเนินการตามนโยบายการบริหารงานบุคคล
หัวข้อ : 27.หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
1. หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
หัวข้อ : 28.รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
1. รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
หัวข้อ : 29.แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
1. แนวทางการปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
1.1 ประกาศมาตรการจัดการข้อร้องเรียนการทุจริต
1.2 แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตมิชอบนร้องทุกข์
หัวข้อ : 30.ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
1.1 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของ อบต.ถ้ำรงค์
1.2 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบผ่านทางช่องทางออนไลน์
หัวข้อ : 31.ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
1. ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
หัวข้อ : 32. ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
1.1 ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
1.2 วิธีเข้าช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
1.3 แบบประเมินความพึงพอใจ
หัวข้อ : 33.การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
1. การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
– โครงการอบรมการปรับปรุงเปลี่ยนแปลง/เพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่นและประชุมประชาคม ประจำปีงบประมาณ 2564
หัวข้อ : 34.เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
1. เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
หัวข้อ : 35.การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
1. การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
หัวข้อ : 36.การประเมินความเสี่ยง
1. การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี  2564
หัวข้อ : 37. การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
1. การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงทุจริต
หัวข้อ : 38. การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
1. การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
1.1 โครงการอบรมการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการและการป้องกันการทุจริต  ประจำปีงบประมาณ2564
1.2 ภาพโครงการอบรมการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการและการป้องกันการทุจริต  ประจำปีงบประมาณ2564
หัวข้อ : 39.แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
1. แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
2. ขั้นตอนการเข้าสู่ระบบ e – PlanNACC
หัวข้อ : 40.รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน
1. รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน
หัวข้อ : 41.รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
1.  รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปี2563
หัวข้อ : 42.มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
1. มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
หัวข้อ : 43.การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน
1. รายงานผลการดำเนินการมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]