ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร ITA

รายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ITA) 2566

 

หัวข้อ : 1. โครงสร้าง
1. โครงสร้าง
2. โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ
หัวข้อ : 2. ข้อมูลผู้บริหาร
1. ข้อมูลผู้บริหาร
2. ข้อมูลหัวหน้าส่วนราชการ
3. ข้อมูลสภาองค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำรงค์
หัวข้อ : 3. อำนาจหน้าที่
1. อำนาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติ
2. อำนาจหน้าที่

หัวข้อ : 4. แผนยุทธศาสตร์หรือแผนการพัฒนาหน่วยงาน
1. แผนงานพัฒนาท้องถิ่น
หัวข้อ : 5. ข้อมูลติดต่อ
1. ข้อมูลติดต่อ
2. ข้อมูลช่องทางที่รับบริการสามารถสอบถามข้อมูลต่างๆ
หัวข้อ : 6. กฎหมายผู้เกี่ยวข้อง
1. กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
หัวข้อ : 7. ข่าวประชาสัมพันธ์
1. ประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำรงค์
หัวข้อ : 8. Q&A
1. Q&A (Chatbot)
2. ถาม-ตอบ ( กระดานถาม- ตอบ )
หัวข้อ : 9. Social network
1. ช่องทางการเชื่อมโยงเครือข่ายสังคมออนไลน์
หัวข้อ : 10. นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
1. นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำรงค์ (Privacy Policy)
2. การแสดงช่องทางการเข้าถึงนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

หัวข้อ : 11. แผนดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี
1 . แผนการดำเนินงาน 2566
2. แผนการดำเนินงานประจำปี 2566 PDF
หัวข้อ : 12. รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี 2566 รอบ 6 เดือน
1. รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี 2566 รอบ 6 เดือน
หัวข้อ : 13. รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปี
1. รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปี 2565
หัวข้อ : 14. คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
1. คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
หัวข้อ : 15. คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
1. คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
หัวข้อ : 16. ข้อมูลเชิงสถิติที่ให้บริการ
1 . ข้อมูลเชิงสถิติ – รายงานสถิติที่ให้บริการประชาชน พ.ศ. 2566
หัวข้อ : 17. รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้การบริการ
1. รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ ประจําปีงบประมาณ 2565
หัวข้อ : 18. E-Service
1. ช่องทางการให้บริการสําหรับบริการประชาชน (e-Service)
หัวข้อ : 19. แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
1. แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
หัวข้อ : 20.ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
1. ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
หัวข้อ : 21.สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
1. สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง รายเดือน
หัวข้อ : 22.รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
1. รายงานผลการจัดซื้อจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำปี2565
หัวข้อ : 23.นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
1. นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
หัวข้อ : 24.การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
1. การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
หัวข้อ : 25.หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
1. หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
หัวข้อ : 26.รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
1. รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
หัวข้อ : 27 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
1. แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

หัวข้อ : 28 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
1. ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

หัวข้อ : 29. ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องการตรวจสอบและการตรวจสอบมิชอบ
1. ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องการตรวจสอบและการตรวจสอบมิชอบ
หัวข้อ : 30. การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
1. การเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกได้ส่วนร่วม
หัวข้อ : 31. ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่
1. ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่
หัวข้อ : 32. การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy
1. การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy
หัวข้อ : 33. การประเมินผล และรายงานผลนโยบาย No Gift Policy
1. รายงานผลนโยบาย No Gift Policy 
หัวข้อ : 34. การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี
1. ประเมินผลความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี 2566
หัวข้อ : 35. การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
1. การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
หัวข้อ : 36. แผนปฏิบัติการป้องกันปารทุจริต
1. แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2566 – 2570
หัวข้อ : 37. รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน
1. รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน
หัวข้อ : 38. รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
1. รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี  ประจำปีงบประมาณ2565
หัวข้อ : 39. ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ
1. ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ
2. สรุปข้อกำหนดแนวทางในการประพฤติตนทางจริยธรรม สำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ
หัวข้อ : 40.การขับเคลื่อนจริยธรรม
1. คำสั่งการแต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนจริยธรรม
2. กิจกรรมเสริมสร้าง/ส่งเสริมจริยธรรมของหน่วยงาน
3. แนวทางการปฏิบัติตนทางจริยธรรม (Do’s & Don’ts)
หัวข้อ : 41.การประเมินจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ
1. รายงานผลการนำการประเมินจริยธรรมไปใช้ในกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล
หัวข้อ : 42.มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
1. มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ภายในหน่วยงาน
หัวข้อ : 43.การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน
1. การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน

ผลการประเมิน ITA ประจำปี