ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร ITA

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ๒๕๖๕

หัวข้อ : 1.โครงสร้าง
1. โครงสร้างองค์กร
2. โครงสร้างแบ่งส่วนราชการของหน่วยงาน
หัวข้อ : 2.ข้อมูลผู้บริหาร
1. ข้อมูลผู้บริหาร
2. ข้อมูลหัวหน้าส่วนราชการ
3. ข้อมูลสภา อบต.ถ้ำรงค์
หัวข้อ : 3.อำนาจหน้าที่
1. อำนาจหน้าที่
หัวข้อ : 4.แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน
1. แผนพัฒนาท้องถิ่น
หัวข้อ : 5.ข้อมูลการติดต่อ
1.1 ข้อมูลติดต่อ
1.2 เพจเฟสบุ็คแสดงข้อมูลตืดต่อ
1.3 ข้อมูลการติดต่อ
หัวข้อ : 6.กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
1. กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
หัวข้อ : 7.ข่าวประชาสัมพันธ์
1.ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร อบต.ถ้ำรงค์
หัวข้อ : 8.Q&A
1.1  Q&A
1.2 ช่องทางที่รับบริการสามารถสอบถามข้อมูลต่างๆ
หัวข้อ : 9.Social network
1.1 ช่องทางการเชื่อมโยงเครือข่ายสังคมออนไลน์ Social network
หัวข้อ : 10.แผนดำเนินการประจำปี
1.1 แผนดำเนินการประจำปี
1.2 แผนดำเนินงาน ประจำปี 2565
หัวข้อ : 11.รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน
1. รายงานการกำกับ ติดตามการดำเนินงานประจำปีรอบ 6 เดือน
หัวข้อ : 12.รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
1. รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
หัวข้อ : 13.คู่มือหรือมาตราฐานการปฏิบัติงาน
1. คู่มือหรือมาตราฐานการปฏิบัติงาน
หัวข้อ : 14.คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
1. คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
หัวข้อ : 15.ข้อมูลเชิงสถิติ การให้บริการ
1. ข้อมูลเชิงสถิติ – รายงานข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชน 2565
หัวข้อ : 16.รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
1. รายงานการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
หัวข้อ : 17.E-service
1. สารสนเทศเพื่อการบริการประชาชน (e-Service)
หัวข้อ : 18.แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
1. แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี2565
หัวข้อ : 19.รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน
1. รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน
หัวข้อ : 20.รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำ
1. รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2564
หัวข้อ : 21.แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
1. แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ 2565
หัวข้อ : 22.ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
1. ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
หัวข้อ : 23.สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
1. สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง รายเดือน
หัวข้อ : 24.รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
1. รายงานผลการจัดซื้อจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำปี2565
หัวข้อ : 25.นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
1. นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
หัวข้อ : 26.การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
1. การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 
2. ภาพประกอบกิจกรรมการดำเนินการตามนโยบายการบริหารงานบุคคล
หัวข้อ : 27.หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
1. หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
หัวข้อ : 28.รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
1. รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
หัวข้อ : 29.แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
1. แนวทางการปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
1.1 ประกาศมาตรการจัดการข้อร้องเรียนการทุจริต
1.2 แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตมิชอบนร้องทุกข์
หัวข้อ : 30.ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
1.1 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของ อบต.ถ้ำรงค์
1.2 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบผ่านทางช่องทางออนไลน์
หัวข้อ : 31.ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
1. ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
หัวข้อ : 32. ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
1.1 ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
1.2 วิธีเข้าช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
1.3 แบบประเมินความพึงพอใจ
หัวข้อ : 33.การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
1. การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
1.1 การเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกมีส่วนร่วมในการเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภา
1.2 การเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกมีส่วนร่วมในการเข้าร่วมรับฟังการประชุมติดตามแผน
หัวข้อ : 34.นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift PolicY)
1. นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift PolicY)
หัวข้อ : 35.การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
1. การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
หัวข้อ : 36.การประเมินความเสี่ยง
1. การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี  2565
หัวข้อ : 37. การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
1. การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงทุจริต
หัวข้อ : 38. การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร ตามมาตรฐานทางจริยธรรม
1. การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
1.1 โครงการอบรมการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการและการป้องกันการทุจริต  ประจำปีงบประมาณ2565
1.2 ภาพโครงการอบรมการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการและการป้องกันการทุจริต  ประจำปีงบประมาณ2565
1.3 ประกาศคุณธรรม จริยธรรมองค์การบริหารส่วนตำบลถำ้รงค์ อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี
หัวข้อ : 39.แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
1. แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
2. ขั้นตอนการเข้าสู่ระบบ e – PlanNACC
หัวข้อ : 40.รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน
1. รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน
หัวข้อ : 41.รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
1.  รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปี
หัวข้อ : 42.มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
1.1 รายงานผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินการของหน่วยงานภาครัฐ
1.2 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ภายในหน่วยงาน
หัวข้อ : 43.การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน
1.1 รายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินการมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส
1.2 การนำผลการประเมินไปดำเนินการปรับปรุง และพัฒนา ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
1.3 ข้อมูลรายละเอียดการนามาตรการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานไปสู่การปฏิบัติ

ผลการประเมิน ITA ประจำปี

ผลการประเมินรายหน่วยงานภายในจังหวัด

คะแนนปี 2564
94.74/คะแนน