Notice: Undefined offset: -1 in /home3/cp357682/public_html/tamrong.go.th/public/wp-includes/post-template.php on line 325
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร ITA - องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำรงค์ อ.บ้านลาด จ.เพชรบุรี

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร ITA

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 2563

หัวข้อ : 1.โครงสร้าง
1. โครงสร้างอัตรากำลัง(หน่วยงาน)
หัวข้อ : 2.ข้อมูลผู้บริหาร
1. ข้อมูลผู้บริหาร
หัวข้อ : 3.อำนาจหน้าที่
1. อำนาจหน้าที่
หัวข้อ : 4.แผนยุทธศาสตร์
1. แผนยุทธศาสตร์
2. แผนพัฒนาท้องถิ่น
หัวข้อ : 5.ข้อมูลการติดต่อ
1. ข้อมูลติดต่อ
หัวข้อ : 6.กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
1. กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
หัวข้อ : 7.ข่าวประชาสัมพันธ์
1. วารสารประจำปี อบต.ถ้ำรงค์
2. การประชาสัมพันธ์ข่าวสารและกิจกรรมต่างๆผ่านจดหมายข่าวประจำเดือน
3. ประชาสัมพันธ์ข่าวสารต่างๆ ผ่านหอกระจายข่าวของ อบต.ถ้ำรงค์
4. ประชาสัมพันธ์ข่าวสารต่างๆ ผ่านเว็บไซต์และเฟสบุ๊ค อบต.ถ้ำรงค์
หัวข้อ : 8.Q&A
1. Q&A
หัวข้อ : 9.Social network
1. Social network
หัวข้อ : 10.แผนดำเนินการประจำปี
1. แผนดำเนินการประจำปี
หัวข้อ : 11.รายงานการกำกับ ติดตามการดำเนินงานประจำปีรอบ 6 เดือน
1. รายงานการกำกับ ติดตามการดำเนินงานประจำปีรอบ 6 เดือน
หัวข้อ : 12.รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
1. รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
หัวข้อ : 13.คู่มือหรือมาตราฐานการปฏิบัติงาน
1. คู่มือหรือมาตราฐานการปฏิบัติงาน
หัวข้อ : 14.คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
1. คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
หัวข้อ : 15.ข้อมูลเชิงสถิติ
1. ข้อมูลเชิงสถิติ
หัวข้อ : 16.รายงาน,การสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
1. รายงานการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
หัวข้อ : 17.E-service
1. สารสนเทศเพื่อการบริการประชาชน (e-Service)
หัวข้อ : 18.แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
1. แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี2562
2. แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี2563
หัวข้อ : 19.รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน
1. รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน
หัวข้อ : 20.รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
1. รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2563
หัวข้อ : 21.แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
1. แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
หัวข้อ : 22.ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
1. ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
หัวข้อ : 23.สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
1. สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
หัวข้อ : 24.รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
1. รายงานผลการจัดซื้อจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี 2563
หัวข้อ : 25.นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
1. นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
หัวข้อ : 26.การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
1. การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
หัวข้อ : 27.หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
1. หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
หัวข้อ : 28.รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
1. รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
หัวข้อ : 29.แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
1. แนวทางการปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
หัวข้อ : 30.ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
1. ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
หัวข้อ : 31.ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
1. ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
หัวข้อ : 32. ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
1. ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
หัวข้อ : 33.การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
1. การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
หัวข้อ : 34.เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
1. เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
หัวข้อ : 35.การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
1. การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
หัวข้อ : 36. การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
1. การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
หัวข้อ : 37. การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
1. การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
หัวข้อ : 38. การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
1. การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
หัวข้อ : 39.แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
1. แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
หัวข้อ : 40.รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน
1. รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน
หัวข้อ : 41.รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
1. รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
หัวข้อ : 42.มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
1. มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
หัวข้อ : 43.การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน
1. รูปภาพการดำเนินกาแก้ไขจุดด้อยจากผลการประเมิน

โครงการรณรงค์ป้องกัน/เฝ้าระวังโรคติดต่อ(โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019(โควิด19)ระบาดระลอกใหม่)

รายงานติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น

Third, even if your building can structurally take the extra weight, the weight of your rooftop garden should play a role into your design. …

การขึ้นทะเบียนสัตว์เลี้ยง (สุนัข – แมว) ประจำปีงบประมาณ 2564

การจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีป้าย ประจำปี 2564

ประชาสัมพันธ์ อัตราภาษีป้าย ประจำปี 2564

การเลือกตั้งนายก และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบุรี