ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำรงค์

พ.จ.อ.วีระศักดิ์ มั่นการ

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำรงค์
เบอร์โทรศัพท์ 081 299 0076

นางเอื้อจิตต์ ภู่เงิน

หัวหน้าสำนักปลัด
เบอร์โทรศัพท์ 089 534 9329

นางณัฏฐวดี กายเพชร

ผู้อำนวยการกองการศึกษา
เบอร์โทรศัพท์ 089 254 9173

นางอนุงค์นาถ พุทธิกรณ์

ผู้อำนวยการกองคลัง
เบอร์โทรศัพท์ 081 763 2213

นางสาววาสนา ป้องกัน

ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
เบอร์โทรศัพท์ 080 000 0000

นายสมชาติ จันทร์งาม

ผู้อำนวยการกองช่าง
เบอร์โทรศัพท์ 081286 1801