หมู่ที่ 6 บ้านหนองช้างตาย

หมู่ที่ 6 บ้านหนองช้างตาย
1. กลุ่มแม่บ้านแปรรูปพืชผลทางการเกษตร ม.6 : โดย นายบรรยง แก้วถาวร 087-1562166
2. กลุ่มเศรษฐกิจพอเพียงตามรอยพ่อ หมู่ 6 : โดย นางแถว รอดภัย 089-8041876
3. ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 6 : โดย นายบรรยง แก้วถาวร 087-1562166
4. ศาลากลางหมู่บ้าน หมู่ที่ 6
5. วัดพรหมชะแง้
6. ประปา ม.6

วันที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2563 เวลา 08:30:05 น.