หมู่ 2 บ้านม่วงงาม

หมู่ 2 บ้านม่วงงาม
1. กลุ่มยีเนื้อตาลโตนด : โดย นางสมจิตร์ กองแก้ว 089-0495270
2. กลุ่มเมล็ดตาลประดิษฐ์ : โดย นายผุด นามมั่น 032-588253
3. กลุ่มดอกไม้ประดิษฐ์จากใบตาล : โดย นางดวงกมล ดนตรี 090-5994565
4. กลุ่มเกษตรไร่นาสวนผสม : นายสุริยะ ชูวงศ์ 089-9054426
5. กลุ่มผู้ใช้น้ำม่วงงาม : โดย นายบรรจง สิงหะ 085-2637430
6. กลุ่มจักรสานใบตาล โดย นางศจี แสงทอง 089-0495270
7. กลุ่มลิเกกลองยาวโรงเรียนวัดม่วงงาม: โดย คณะครู นักเรียนโรงเรียนวัดม่วงงาม นายสัมฤทธ์ ศิรินันท์
8. ศูนย์พิพิธภัณฑ์วัดม่วงงาม : โดย พระครูสุธรรมวชิรากร 032-588009
9. โรงเรียนวัดม่วงงาม : โดย นางอรวรรณ เกตุรัตน์ 032-588257
10. วัดม่วงงาม : โดย พระครูสุธรรมวชิรากร เจ้าอาวาสวัดม่วงงาม 032-588009
11. การประปา หมู่ที่ 2 : การประปา
12. ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 2 : นายประยงค์ สะลิชะ 089-5379818
13. ศาลากลางหมู่ที่ 2 : ศาลากลางหมู่บ้าน