หมู่ที่ 5 บ้านดอนตะโก

หมู่ที่ 5 บ้านดอนตะโก
1. กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรดอนตะโก (น้ำพริก) : โดย นางพร้อย พุ่มนุช
2. กลุ่มธนาคารปลาน้ำจืด หมู่บ้านดอนตะโก : โดย นางวันเพ็ญ หอมภู่
3. ศูนย์การเรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าการเกษตร : โดย นายบรรพต มามาก
4. กลุ่มเกษตรอินทรีย์ (เลี้ยงไส้เดือน) : โดย นายอภิวัฒน์ พิมพ์ทอง 089-8041876
5. กลุ่มหนังตะลุง : โดย นายสมบัติ กระทุ่มแก้ว
6. กลุ่มท่องเที่ยวชุมชนตำบลถ้ำรงค์ โดย นายหงส์ทอง แย้มยืนยง
7. กลุ่มไก่ชน : โดย นายสมผล บัวสุววรณ
8. กลุ่มเลี้ยงวัวขุน : โดย นายสาตรา ทองมาก
9. ประปา หมู่ที่ 5
10. ที่ทำการกำนันตำบลถ้ำรงค์ โดย กำนันทุเรียน สีฟ้า
11. ศาลากลางหมู่บ้าน หมู่ที่ 5
1. กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรดอนตะโก (น้ำพริก) : โดย นางพร้อย พุ่มนุช
2. กลุ่มธนาคารปลาน้ำจืด หมู่บ้านดอนตะโก : โดย นางวันเพ็ญ หอมภู่
3. ศูนย์การเรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าการเกษตร : โดย นายบรรพต มามาก
4. กลุ่มเกษตรอินทรีย์ (เลี้ยงไส้เดือน) : โดย นายอภิวัฒน์ พิมพ์ทอง 089-8041876
5. กลุ่มหนังตะลุง : โดย นายสมบัติ กระทุ่มแก้ว
6. กลุ่มท่องเที่ยวชุมชนตำบลถ้ำรงค์ โดย นายหงส์ทอง แย้มยืนยง
7. กลุ่มไก่ชน : โดย นายสมผล บัวสุววรณ
8. กลุ่มเลี้ยงวัวขุน : โดย นายสาตรา ทองมาก
9. ประปา หมู่ที่ 5
10. ที่ทำการกำนันตำบลถ้ำรงค์ โดย กำนันทุเรียน สีฟ้า
11. ศาลากลางหมู่บ้าน หมู่ที่ 5