คณะผู้บริหาร

ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำรงค์

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลที่มาจากการเลือกตั้งโดยตรงจากประชาชนในตำบล และรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล จำนวน ๒ คน (นายกแต่งตั้ง) และเลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ๑ คน
นายสำฤทธิ์ อบแย้ม
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำรงค์
เบอร์โทรศัพท์ 081758 9436
นายอดุลย์ บัวสุวรรณ
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำรงค์
เบอร์โทรศัพท์ 081016 9754
นายบรรจง สิงหะ
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำรงค์
เบอร์โทรศัพท์ 085263 7430
นายณฐธนพล พิมพ์ทอง
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำรงค์
เบอร์โทรศัพท์ 089804 1876