โครงสร้างขององค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำรงค์

องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำรงค์มีโครงสร้างที่ประกอบด้วยสามส่วน คือ

โครงสร้างขององค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำรงค์

องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำรงค์มีโครงสร้างที่ประกอบด้วยสามส่วน คือ

(๑) สภาองค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำรงค์ มีสมาชิกจำนวน ๑๒ คน มีที่มาจากการเลือกตั้ง จำนวน ๖ หมู่บ้าน หมู่บ้านละ ๒ คน สภาองค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำรงค์มีหน้าที่พิจารณาและอนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี และเพิ่มเติม ให้ความเห็นชอบแผนพัฒนาตำบล และข้อบัญญัติต่างๆ ตลอดจนตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู้บริหาร
(๒) ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบล คือ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลที่มาจากการเลือกตั้งโดยตรงจากประชาชนในตำบล และรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล จำนวน ๒ คน (นายกแต่งตั้ง) และเลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ๑ คน
(๓) ส่วนราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลมีหน้าที่ปฏิบัติงานตามภารกิจต่าง ๆ ดังต่อไปนี้
- สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล มีหน้าที่เกี่ยวกับการบริหารงานทั่วไป /งาน สารบรรณ กฎหมายและคดี งานนโยบายและแผน งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
- กองคลัง ทำหน้าที่เกี่ยวกับงานการเงิน งานบัญชี งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ
- กองช่าง ทำหน้าที่เกี่ยวกับงานก่อสร้าง งานออกแบบและควบคุมอาคาร งานประสาน สาธารณูปโภค และงานผังเมือง
- กองการศึกษา ทำหน้าที่เกี่ยวกับงานวางแผนการศึกษา งานศูนย์เด็กเล็ก
- กองสวัสดิการสังคม ทำหน้าที่เกี่ยวกับงานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน งานสังคมสงเคราะห์ งานส่งเสริมอาชีพและพัฒนาสตรี งานส่งเสริมการท่องเที่ยว

โครงสร้างหน่วยงาน

โครงสร้างขององค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำรงค์