โครงสร้างขององค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำรงค์

[vc_row][vc_column][tm_heading custom_google_font=”” text=”องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำรงค์มีโครงสร้างที่ประกอบด้วยสามส่วน คือ” typed_list=”%5B%7B%7D%5D”][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][tm_heading tag=”div” custom_google_font=”” text=”โครงสร้างขององค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำรงค์

องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำรงค์มีโครงสร้างที่ประกอบด้วยสามส่วน คือ

(๑) สภาองค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำรงค์ มีสมาชิกจำนวน ๑๒ คน มีที่มาจากการเลือกตั้ง จำนวน ๖ หมู่บ้าน หมู่บ้านละ ๒ คน สภาองค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำรงค์มีหน้าที่พิจารณาและอนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี และเพิ่มเติม ให้ความเห็นชอบแผนพัฒนาตำบล และข้อบัญญัติต่างๆ ตลอดจนตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู้บริหาร
(๒) ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบล คือ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลที่มาจากการเลือกตั้งโดยตรงจากประชาชนในตำบล และรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล จำนวน ๒ คน (นายกแต่งตั้ง) และเลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ๑ คน
(๓) ส่วนราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลมีหน้าที่ปฏิบัติงานตามภารกิจต่าง ๆ ดังต่อไปนี้
– สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล มีหน้าที่เกี่ยวกับการบริหารงานทั่วไป /งาน สารบรรณ กฎหมายและคดี งานนโยบายและแผน งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
– กองคลัง ทำหน้าที่เกี่ยวกับงานการเงิน งานบัญชี งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ
– กองช่าง ทำหน้าที่เกี่ยวกับงานก่อสร้าง งานออกแบบและควบคุมอาคาร งานประสาน สาธารณูปโภค และงานผังเมือง
– กองการศึกษา ทำหน้าที่เกี่ยวกับงานวางแผนการศึกษา งานศูนย์เด็กเล็ก
– กองสวัสดิการสังคม ทำหน้าที่เกี่ยวกับงานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน งานสังคมสงเคราะห์ งานส่งเสริมอาชีพและพัฒนาสตรี งานส่งเสริมการท่องเที่ยว” typed_list=”%5B%7B%7D%5D”][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][tm_heading custom_google_font=”” text=”โครงสร้างหน่วยงาน” typed_list=”%5B%7B%7D%5D”][vc_single_image image=”2092″ img_size=”full” alignment=”center”][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][tm_heading custom_google_font=”” text=”นโยบาย” typed_list=”%5B%7B%7D%5D” css=”.vc_custom_1594006022729{margin-bottom: 20px !important;}” md_spacing=”margin_bottom:20″ sm_spacing=”margin_bottom:20″ xs_spacing=”margin_bottom:20″][vc_tta_tabs][vc_tta_section title=”หน่วยงานและอำนาจหน้าที่” tab_id=”1594005208651-f9a69de9-e9ae”][vc_icon icon_fontawesome=”far fa-folder-open” size=”sm”][/vc_tta_section][/vc_tta_tabs][/vc_column][/vc_row]