การบริหารจัดการขยะ/สิ่งแวดล้อม

ขององค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำรงค์ อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี
แผนปฏิบัติการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน “ตำบลถ้ำรงค์สะอาด”
รายละเอียดเพิ่มเติม..
แผนปฏิบัติการลดใช้พลังงาน
รายละเอียดเพิ่มเติม..
ตารางการให้บริการจัดก็บขยะ
รายละเอียดเพิ่มเติม..
มาตรการประหยัดพลังงาน
รายละเอียดเพิ่มเติม..
ประกาศมาตรการประหยัดพลังงาน
รายละเอียดเพิ่มเติม..