ประวัติความเป็นมาขององค์การบริหารส่วนตําบลถ้ำรงค์

ประวัติความเป็นมาของตำบลถ้ำรงค์ เดิมตำบลถ้ำรงค์ เป็นพื้นที่เดียวกันกับตำบลตำหรุ อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี ซึ่งขณะนั้นมีจำนวนหมู่บ้านทั้งหมด ๑๒ หมู่บ้าน และต่อมาเมื่อ ปี ๒๕๒๒ ได้มีการแบ่งแยกตำบลถ้ำรงค์ออกจากตำบลตำหรุ โดยมีแม่น้ำเพชรบุรีเป็นเส้นแบ่งแนวเขต และมีหมู่บ้านอยู่ในเขตปกครอง จำนวน 6 หมู่บ้าน องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำรงค์ ได้ยกฐานะมาจากสภาตำบล ตามระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และตามประกาศกระทรวงมหาดไทย โดยจัดตั้งเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำรงค์ เมื่อวันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๔๒ และมีการเลือกตั้งครั้งแรก เมื่อวันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๔๓ ที่ทำการในปัจจุบัน ตั้งอยู่หมู่ที่ ๓ ตำบลถ้ำรงค์ อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี จัดชั้นเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลชั้นกลาง เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2551

คำขวัญของตำบลถ้ำรงค์

“เขาถ้ำรงค์รูปช้าง ยางนาใหญ่ แม่น้ำเพชรใส หลวงพ่อเทพเลื่องลือไกล พระดำใหญ่คู่ตำบล”

ที่ตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำรงค์

ตั้งอยู่หมู่ที่ ๓ บ้านถ้ำรงค์ อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี เป็นตำบลหนึ่ง ใน ๑๘ ตำบล ของอำเภอบ้านลาดห่างจาก ที่ว่าการอำเภอบ้านลาด ระยะทาง ประมาณ ๓ กิโลเมตร

อาณาเขตติดต่อ

เนื้อที่ พื้นที่ทั้งหมดประมาณ ๖,๔๓๘ ไร่ ( ๑๐.๓ ตารางกิโลเมตร )
อาณาเขตติดต่อ

การบริการพื้นที่ทรัพยากรและธรรมชาติ

การบริการพื้นที่ (1) การคมนาคม การคมนาคมของประชาชนส่วนใหญ่เดินทางด้วยรถยนต์ส่วนตัว และรถจักรยานยนต์ เนื่องจากมีระยะทางไม่ไกลจากตัวอำเภอ และจังหวัดมากนัก (2) การโทรคมนาคม ส่วนใหญ่ใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ส่วนตัวและมีตู้ส่งสัญญาณขององค์การโทรศัพท์ (3) การไฟฟ้า มีไฟฟ้าใช้ทั้ง ๖ หมู่บ้าน ทรัพยากรธรรมชาติ

แหล่งน้ำธรรมชาติ

ลำห้วย/ลำน้ำ ๕ สาย (ลำห้วยอ่างหิน,ถ้ำรงค์,ดอนตะโก,หนองช้างตาย และแม่น้ำเพชรบุรี) บึง หนองและอื่นๆ ๒ สาย

แหล่งน้ำที่สร้างขึ้น

คลองชลประทาน ๒ แห่ง, เหมืองคอนกรีต ๒ แห่ง, ระบบประปาหมู่บ้าน ๔ แห่ง

ข้อมูลอื่นๆ
(๑) ทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่
– มีแม่น้ำ ๑ สาย(เพชรบุรี) มีคลองชลประทานใช้ในการเกษตร มีภูเขา 3 ลูก มีต้นยางนาและต้นตาลขึ้นอยู่ทั่วไป
(๒) มวลชนจัดตั้ง
– ลูกเสือชาวบ้าน จำนวน ๒ รุ่น
* รุ่นที่ ๑ จำนวน ๗๐ คน
* รุ่นที่ ๒ จำนวน ๑๖๓ คน
– อปพร. จำนวน ๒ รุ่น
* รุ่นที่ ๑ จำนวน ๒๕ คน
* รุ่นที่ ๒ จำนวน ๓๑ คน
– ทีมกู้ภัย/OTOS จำนวน ๑ ทีม
– กลุ่มแม่บ้านตำบล จำนวน ๑๒๐ คน
– สภาเด็กและเยาวชน จำนวน ๑ กลุ่ม
– คณะกรรมการ สปสช. จำนวน ๑ คณะ
– อาสาสมัครท้องถิ่นดูแลรักษามรดกทางศิลปวัฒนธรรม ( อสมศ.) จำนวน ๑ กลุ่ม.

การเมืองการปกครอง

การเมืองการปกครอง ตำบลถ้ำรงค์ มี จำนวนหมู่บ้าน ๖ หมู่บ้าน จำนวนหมู่บ้านอยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล เต็มทั้งหมู่บ้าน ๖ หมู่บ้าน ได้แก่
หมู่ที่ ๑ บ้านท่ามะเฟือง มี นายชัยชาญ วาสนา เป็นผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๑
หมู่ที่ ๒ บ้านม่วงงาม มี นายประยงค์ สะลิชะ เป็นผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๒
หมู่ที่ ๓ บ้านถ้ำรงค์ มี นายบุญยง สร้อยกล่ำ เป็นผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๓
หมู่ที่ ๔ บ้านไร่สะท้อน มี นายมานพ ทองเก่า เป็นผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 4
หมู่ที่ ๕ บ้านดอนตะโก มี นายทุเรียน สีฟ้า เป็นกำนันตำบลถ้ำรงค์
หมู่ที่ ๖ บ้านหนองช้างตาย มี นายบรรยง เอี่ยมสิน เป็นผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๖

สภาพทั่วไปลักษณะภูมิประเทศ

สภาพเศรษฐกิจและสังคม ลักษณะภูมิประเทศ และสภาพภูมิอากาศพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบลุ่มน้ำท่วมถึง มีภูเขาเตี้ย ๆ มีลำห้วยไหลผ่านทุกหมู่บ้าน และมีแม่น้ำเพชรบุรีไหลผ่านทางทิศตะวันตก เหมาะแก่การทำการเกษตรกรรม เช่นทำนา ทำสวนผลไม้ เป็นต้น มีถนนเพชรเกษมตัดผ่านตำบล มีถนนสายบ้านลาด – พุกาม เป็นสายหลักภายในตำบลและถนนเรียบคลองชลประทานทำให้การคมนาคมสะดวกในการสัญจรภายในตำบลและกับตำบลใกล้เคียงรวมถึงการขนส่งสินค้าพืชผลออกสู่ตลาดได้รวดเร็ว มีแหล่งท่องเที่ยวตามวิถีชีวิตคนบ้านลาด อาทิเช่น สวนตาลลุงถนอม การยีโตนด ศูนย์วัฒนธรรมเครื่องใช้โบราณวัดม่วงงาม และป่ายางนา เป็นต้น

สภาพเศรษฐกิจและสังคม

มีภาระหน้าที่เกี่ยวกับการปฏิบัติงานด้านสวัสดิการสังคม เกี่ยวกับการสังคมสงเคราะห์ คนชรา คนพิการ และผู้ป่วยโรคเอดส์ การส่งเสริมสวัสดิการเด็กและเยาวชน การพัฒนาชุมชน การส่งเสริมการกีฬา การจัดให้มีและสนับสนุนกิจกรรมศูนย์เยาวชน การส่งเสริมงานประเพณีท้องถิ่น งานส่วนสาธารณะ การให้คำปรึกษา แนะนำ หรือตรวจสอบเกี่ยวกับงานสวัสดิการสังคม รวมถึงการปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง ภูมิประเทศ เป็นพื้นที่ราบลุ่มน้ำท่วมถึง มีลำห้วยไหลผ่านทุกหมู่บ้าน และมีแม่น้ำเพชรไหลผ่านทางทิศตะวันตก เหมาะแก่การทำเกษตรกรรม เช่น ทำนา ทำสวนผลไม้ เป็นต้น มีถนนเพชรเกษมตัดผ่านตำบล มีถนนสายบ้านลาด-พุกาม เป็นสายหลักภายในตำบล และถนนเรียบคลองชลประทาน ทำให้การคมนาคมสะดวกในการสัญจรภายในตำบลและกับตำบลใกล้เคียงรวมถึงการขนส่งสินค้าพืชผลออกสู่ตลาดได้รวดเร็ว

สภาพทางการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

ให้มีผู้อำนวยการกองการศึกษาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลเป็นผู้บังคับบัญชาและรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการของส่วนการศึกษาองค์การบริหารส่วนตำบล มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับงานส่งเสริมการกีฬา วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น งานส่งเสริมการศึกษา งานสังคมสงเคราะห์ งานห้องสมุดประชาชน งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและได้รับมอบหมาย

การศึกษา

(1) โรงเรียนประถมศึกษา ๒ แห่ง (ร.ร.วัดถ้ำรงค์ และ ร.ร.วัดม่วงงาม)
(2) โรงเรียนมัธยมศึกษา ๑ แห่ง(ขยายโอกาส ม.๑ – ม.๓/ร.ร.วัดถ้ำรงค์)
(3) ศูนย์การเรียนชุมชน ๑ แห่ง
(4) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ๑ แห่ง
(5) ที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้าน ๗ แห่ง
(6) หอกระจายข่าว ๗ แห่ง สถาบันองค์กรทางศาสนา
(7) วัด/สำนักสงฆ์ ๕ แห่ง วัดม่วงงาม, วัดถ้ำรงค์, วัดขลุบ, วัดเขาพรมชะแง้, สำนักสงฆ์เขาน้อย