วิสัยทัศน์และพันธกิจ

“ถ้ำรงค์น่าอยู่ สู่ประชาคมอาเซียน ท่องเที่ยวเชิงนิเวศ เกษตรปลอดภัย ทันสมัยเทคโนโลยี”
การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำรงค์ อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี
พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.๒๕๓๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบันได้กำหนดอำนาจหน้าที่หลักในมาตรา ๖๖ ให้องค์การบริหารส่วนตำบลมีหน้าที่ “พัฒนาตำบล ทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม” และองค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำรงค์

กำหนดพันธกิจหลักที่ จะดำเนินการเพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ที่กำหนดไว้ ดังนี้

พันธกิจที่ ๑

ส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชน ได้รับการจัดสวัสดิการทางสังคมสามารถดำรงชีพอย่างมีความสุข และสามารถคงไว้ซึ่งศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวิถีชีวิตชุมชนโดยทุกภาคมีส่วนร่วม

พันธกิจที่ ๒

สนับสนุนให้ประชาชนมีน้ำเพื่อการบริโภคอุปโภค และการเกษตรอย่างเพียงพอ

พันธกิจที่ ๓

พัฒนาระบบการบริหาร และการบริการให้สามารถอำนวยความสะดวกและบริการให้แก่ประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยเน้นให้ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารงานกับ อบต.

พันธกิจที่ ๔

สนับสนุนและส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจ และการประกอบธุรกิจประเภทต่างๆ ให้ดำเนินไป ด้วยความเข้มแข็งมั่นคง เสริมสร้างรายได้ให้แก่ประชาชนให้เพียงพอต่อการดำรงชีพ และมีคุณภาพชีวิตที่ดี

พันธกิจที่ ๕

อนุรักษ์ และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติให้สมดุลกับระบบนิเวศและให้มี การใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน และรวมทั้งลดความขัดแย้งอันเนื่องมาจากการดำเนินกิจกรรมการพัฒนา

พันธกิจที่ ๖

พัฒนาศักยภาพและลักษณะทางกายภาพ การปรับปรุงพื้นที่และการก่อสร้างทางคมนาคมระบบสาธารณูปโภค การผังเมือง อันเป็นการส่งเสริมความสะดวกในการอยู่อาศัย การประกอบอาชีพและการท่องเที่ยว