รายงานทางการเงิน

รายงานการเงินประจำปี

รายงานการตรวจสอบรายงานการเงินของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดเพชรบุรี

.....

แผนการใช้จ่ายงบประมาณ

1. รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2564
2. รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2565 (6 เดือน)
3. รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี 2565 รอบ 6 เดือน
1. รายงานผลการตรวจสอบงบการเงินประจำปีงบประมาณ 2564
1. แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2565

ข้อมูลข่าวสาร ประจำเดือน