แผนการดำเนินงาน

แผนการดำเนินงาน ประจำปี 2567

  1. แผนดำเนินงานประจำปี 2567
    เนื้อหาดังต่อไปนี้ …

2. บัญชีจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2567
เนื้อหาดังต่อไปนี้ …

3. ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567
เนื้อหาดังต่อไปนี้ …