แผนการดำเนินงาน

แผนการดำเนินงาน ประกอบด้วย

  1. แผนดำเนินงานประจำปี

แผนดำเนินงาน ประจำปี 2565
1.แผนการดำเนินงาน 65

2.แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) สำหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

3.บัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2564

4. บัญชีสรุปโครงการพัฒนา(ครุภัณฑ์)

5. รายงานการประชุมคณะกรรมการสนับสนุน (แผนดำเนินงานประจำปี พ.ศ. 2564)

6.รายงานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาตำบลถ้ำรงค์

7. บัญชีครุภัณฑ์ แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 ถึง 2565)