บทความ

การประกาศราคากลางการจ้างก่อสร้างปรับปรุงต่อเติมอาคารเอนกประสงค์

องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำรงค์ มีความประสงค์จะประกาศราคากลางการจ้างก่อสร้างปรับปรุงต่อเติมอาคารเอนกประสงค์ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลถ้ำรงค์  ปรับปรุงต่อเติมอาคารเอนกประสงค์ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขนาดความกว้าง 6.00  เมตร  ยาว  15.00  เมตร  หรือมีพื้นที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า  90.00  ตารางเมตร   พร้อมก่อสร้างห้องน้ำขนาดความกว้าง  1.60  เมตร  ยาว  4.00  เมตร  หรือมีพื้นที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า  6.40  ตารางเมตร   ตามรายละเอียดแบบแปลนที่ อบต.ถ้ำรงค์ กำหนด   พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ  จำนวน  1  ป้าย     ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ราคากลางของงานก่อสร้างในการประกวดราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น ๘๖๔,๙๓๐.๐๐ บาท (แปดแสนหกหมื่นสี่พันเก้าร้อยสามสิบบาทถ้วน)

ข้อมูลข่าวสาร ประจำเดือน