บทความ

โครงการ Big Cleaning Day เพื่อเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมพรรมษา 44 พรรษา

                   ตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.๒๕๓๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา ๖๗ (๒) การรักษาได้บังคับแห่งกฎหมาย องค์การบริทารส่วนคำบล มีหน้าที่ต้องทำในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำรงค์ การรักษาความสะอาดของถนน ทางน้ำ ทางเดินและที่สาชารณะ รวมทั้งการกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล และ (๗)คุ้มครอง ดูแลและบำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประกอบกับในวันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๖๕ เป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติเด็จพระราชินี เนื่องในโอกาสทรงพระเจริญพระชนมพรรษา ๔๔ พรรษา ในวันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๖๕ เป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการสภาพแวดล้อมที่ดีภายในตำบลถ้ำรงค์ให้สะอาด สวยงาม เป็นระเบียบ
                  ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำรงค์ จึงจัดทำโครงการ Big Cleaning Day ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ โดยทำความสะอาดบริเวณถนนรอบเขาถ้ำรงค์และบริเวณหมู่บ้าน หมู่ที่ ๔ ตำบลถ้ำรงค์ โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการทั้งภาครัฐ เอกชน ผู้นำชุมชน ชาวบ้าน ทำการเก็บขยะ กวาดถนน ตัดแต่งกิ่งไม้ที่กีดขวางเส้นทางจราจรเพื่อให้เกิดความสะอาด ทัศนียภาพที่สวยงาม เป็นระเบียบ และสร้างจิตสำนึกเกี่ยวกับการรักษาความสะอาดและสิ่งแวดล้อม

ข้อมูลข่าวสาร ประจำเดือน