บทความ

ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำรงค์

ประชาสัมพันธ์ ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำรงค์
ช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์/แสดงความคิดเห็น เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการสาธารณะของหน่วยงาน โดยสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดต่างๆ ได้ดังนี้

ข้อมูลข่าวสาร ประจำเดือน