บทความ

รายงานผลการดำเนินงานการตรวจสอบ จำนวนอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น เพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง และอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงในพื้นที่ตำบลถ้ำรงค์

อาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นเพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง จำนวน 2 ราย ที่ผ่านการอบรมโครงการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น เพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง พร้อมทั้งปฏิบัติงานตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย ตามแผนการดูแลรายบุคคล (Care Plan) โดยมีการปฏิบัติงานระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2565 จนถึงวันที่ 30 กันยายน 2566
การดำเนินงานอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นมีการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง จำนวน 2 ราย ได้แก่ นางบุญเลี่ยม ผ่องแผ้ว และนางนิภารัตน์ ทองสุข
กิจกรรมการดูแล ดังนี้
1. การดูแลกิจวัตรประจำวัน เช่น การอาบน้ำ การแต่งตัว การช่วยเหลือเคลื่อนย้าย การช่วยเหลือรับประท่านอาหาร การช่วยเหลือการขับถ่าย
2. การดูแลสุขภาพชั้นพื้นฐาน เช่น การประเมินสัญญาณชีพ ดูแลเรื่องยาเบื้องต้น การพื้นฟูสมรรถภาพเบื้องตัน การนวดกระตุ้นการไหลเวียน การประเมินภาวะซึมเศร้า การประเมินภาวะสมองเสื่อม การติดตั้งรอกเพื่อส่งเสริมการออกกำลังกายให้แก่ผู้สูงอายุที่มีภาวะข้อติด
3. การดูแลสิ่งแวดล้อมและการประสานงาน เช่น การทำความสะอาดบ้าน ดูแลพื้นที่ให้มีอากาศถ่ายเทสะดวก จัดมุมพักผ่อนสำหรับผู้สูงอายุในบริเวณบ้าน ให้คำแนะนำปรึกษาด้านสุขภาพเบื้องต้
นกับครอบครัว

—————-
ช่องทางติดตามข่าวสารขององค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำรงค์
เพจเฟสบุ๊ค : https://www.facebook.com/TamrongOffice/

ข้อมูลข่าวสาร ประจำเดือน